Gebruiksvoorwaarden

Jonsered waardeert uw belangstelling in het bedrijf en de producten. We willen u vragen en stimuleren deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Als u de website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze voorwaarden.

Algemeen

Onder de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst geeft HUSQVARNA u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht van toegang, gebruik en weergave van deze website en de materialen op de website. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de website op geen enkele manier onderbreekt of probeert te onderbreken. JONSERED geeft u toestemming om de informatie (‘materialen’) op de website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik te bekijken en te downloaden, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld in de Jonsered Social Media Newsroom. Deze toestemming is geen overdracht van enige titel met betrekking tot de materialen en kopieën van de materialen, en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) op alle kopieën van de gedownloade materialen dienen alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen met betrekking tot de materialen behouden te blijven; 2) u mag de materialen op geen enkele manier aanpassen of in het openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden, of op een andere manier gebruiken of bekendmaken voor openbare of commerciële doeleinden; en 3) u mag de materialen niet overdragen aan derden, tenzij u de verplichtingen onder deze voorwaarden vermeldt en deze derden daarmee akkoord gaan. U gaat ermee akkoord dat u zich aan alle aanvullende beperkingen die op de website worden weergegeven zal houden, aangezien de website regelmatig wordt bijgewerkt.

Licentie

Conformément aux Conditions exposées dans cet Accord, JONSERED vous accorde un droit limité non exclusif et non transférable d’accès, d'utilisation et d'affichage de ce Site et de son contenu. Vous acceptez de ne pas entraver et de ne pas tenter d’entraver le fonctionnement du Site d’une quelconque façon. JONSERED vous autorise à visualiser et à télécharger les informations (« Contenu ») du Site, uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale, sauf mention contraire dans la Salle de presse Jonsered. Cette autorisation ne constitue pas un transfert de titre de propriété du Contenu et des copies du Contenu et est soumise aux restrictions suivantes : 1) vous devez conserver, pour toutes les copies de Contenu téléchargées, toutes les mentions légales et de droit d’auteur inhérentes au Contenu ; 2) vous n’êtes pas autorisé à modifier le Contenu d’une quelconque façon, ni à le reproduire, l’afficher, l’utiliser ou le distribuer publiquement ou encore à l’utiliser ou à en faire la communication dans un but publicitaire ou commercial ; et 3) vous n’êtes autorisé à transférer le Contenu à un tiers qu’après l’avoir d’abord informé des obligations émanant de ces Conditions et après que ledit tiers les a acceptées. Vous acceptez de vous soumettre à toute restriction supplémentaire publiée sur le Site, dans l’éventualité d'une mise à jour occasionnelle.

Garanties voor de gebruiker

U verklaart en garandeert dat u de website gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief de wetten en voorschriften die op deze overeenkomst van toepassing zijn, en dat u zich houdt aan alle bestaande en toekomstige regels en beleid met betrekking tot de website. U gaat ermee akkoord dat u de site niet gebruikt om: (a) spam of ongevraagde communicaties te versturen; (b) u voor te doen als JONSERED of iemand anders, of om derden toe te staan zich als u voor te doen; (c) koptekst te vervalsen of identificerende elementen op een andere manier te manipuleren om de oorsprong van de inhoud die via deze website wordt overgedragen te verbergen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (e) te handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om de website te gebruiken; (f) deel te nemen aan activiteiten die in strijd zijn met geldende wetten; (g) materiaal te versturen of over te dragen die op enige manier een inbreuk uitmaakt op de rechten van anderen dan wel illegaal, grof, lasterlijk, vulgair of op andere manier aanstootgevend is of die reclame of aanbiedingen met betrekking tot producten of diensten bevatof (h) persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan tenzij nadrukkelijk toegestaan door deze gebruikers.

Privacy

U vindt meer informatie over de privacyprocedures en het verzamelen en afhandelen van persoonlijke informatie van JONSERED in het Privacybeleid van JONSERED. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens en persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van JONSERED.

Wijzigingen

JONSERED behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze overeenkomst te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, zowel geheel als gedeeltelijk, op elk moment en zonder kennisgeving vooraf. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn effectief zodra ze op de website worden vermeld. Wanneer u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze overeenkomst zijn vermeld, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

Rechten van intellectuele eigendommen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsinclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooien, knowhow, vertrouwelijke informatie, databankrechten en rechten op handelsmerken en tekeningen en modellen, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) op de website van JONSERED of haar licentiehouders toebehoren. Alle rechten van goodwill en intellectuele eigendom die ontstaan door het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten van JONSERED zijn van JONSERED. Op deze website, inclusief alle materialen, zijn auteursrecht van toepassing en de website wordt beschermd door wereldwijde wetten en verdragsbepalingen betreffende het auteursrecht. U gaat ermee akkoord dat u alle wereldwijde wetten en verdragsbepalingen betreffende het auteursrecht naleeft bij het gebruik van deze website, inclusief alle materialen, en dat u het niet-geautoriseerd kopiëren van de materialen voorkomt. JONSERED verleent geen nadrukkelijke of impliciete rechten aan u onder de wetgeving inzake octrooien, tekeningen en modellen, handelsmerken, auteursrecht of handelsgeheimen. U erkent en gaat ermee akkoord om de handelsmerken, handelsnamen, servicemerktekens, logo’s, domeinnamen of andere opvallende merkkenmerken van JONSERED andere dan deze uitdrukkelijk vermeld in de Lijst met handelsmerken van JONSERED niet te gebruiken en u erkent dat niets in deze voorwaarden u hiertoe het recht geeft. Gelieve te noteren dat alle informatie, ongevraagd toegestuurde suggesties, ideeën of andere inzendingen als niet-vertrouwelijk en algemeen (i.e. niet individueel) zullen worden beschouwd. Door het toesturen van informatie of materiaal, tenzij in een verklaring met octrooiinformatie, zoals beschreven in het Jonsered ‘Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën’, verleent u JONSERED een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, weergave, uitvoering, aanpassing, verzending en distributie van deze materialen of informatie en u gaat er ook mee akkoord dat JONSERED vrij is om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel ook toestuurt te gebruiken. Ga voor meer informatie naar Jonsered Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën.

Logiciel

Software die vanaf deze website (de ‘software’) beschikbaar is voor downloaden, is het auteursrechtelijk beschermd werk van JONSERED en/of haar leveranciers.. Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de (eventueel toepasselijke) licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die bij de software wordt geleverd (‘licentieovereenkomst’). Tenzij anders blijkt uit de licentieovereenkomst wordt de software alleen voor eindgebruikers als download ter beschikking gesteld. Elke reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst geschiedt, kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties. ZONDER BEPERKING OP HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NADRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE WORDT GEGARANDEERD, WAAR VAN TOEPASSING, ALLEEN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE WAAR GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WIJST JONSERED ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ELKE IMPLICIETE GARANTIE EN ALLE VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, TITEL EN NIET-INBREUK.

Andere websites

Voor uw gemak kan de website koppelingen naar websites op het internet bevatten die in eigendom zijn van en worden gepubliceerd en onderhouden door derden. JONSERED doet niets om de inhoud van websites van derden te controleren of te evalueren noch is JONSERED verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze websites van derden.

Externe koppelingen naar de website

Alle koppelingen naar de website moeten schriftelijk door JONSERED worden goedgekeurd, behalve dat JONSERED toestemming verleent naar koppelingen waarin: (i) de koppeling alleen tekst met alleen de benaming ‘JONSERED’ bevat en geen handelsmerken van JONSERED of haar licentiehouders; (ii) de koppeling alleen ‘verwijst’ naar www.jonsered.com en niet naar onderliggende pagina’s; (iii) de koppeling, bij activering door een gebruiker, de pagina op een volledig scherm weergeeft, in een volledig bruikbaar en navigeerbaar browservenster en niet binnen een ‘frame’ op de gekoppelde website; en (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppelingen niet het verkeerde idee creëren dat een entiteit of de activiteiten of producten ervan behoren bij of worden gesponsord door JONSERED noch de goodwill schaden of afzwakken die behoort bij de naam en de handelsmerken van JONSERED of filialen daarvan. JONSERED behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment naar eigen inzicht in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garantie

Hoewel er met veel zorg is geprobeerd de informatie nauwkeurig te houden en deze website altijd beschikbaar te houden, neemt JONSERED hier geen verantwoordelijkheid voor. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. JONSERED BIEDT GEEN GARANTIE OP DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIG(E) ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ACCEPTEERT DAT HET VERTROUWEN OP DERGELIJK(E) MENINGEN, ADVIES, VERKLARINGEN, MEMO’S OF INFORMATIE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’. JONSERED WIJST UITDRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DOCH ZONDER BEPERKING VAN ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, NIET-INBREUK OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, AF. JONSERED GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARINGEN OVER DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ACCEPTEERT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. JONSERED GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE MELDINGEN DIE DOOR JONSERED ZIJN VERZONDEN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN. DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIE EN CONDITIES ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN DIE MATE DAT DE WET DE UITSLUITING ERVAN VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN. Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen naar producten, diensten, etc. van JONSERED bevatten, die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan veranderingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat JONSERED van plan is deze producten, diensten, etc. in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw lokale dealer voor alle informatie over de producten, diensten, etc. die voor u beschikbaar zijn en die u kunt bestellen. JONSERED behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, producten, diensten, etc. te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS JONSERED AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, CONSEQUENTIËLE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, WINST, DATA, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS JONSERED IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NAAST DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN GESTELD IS JONSERED IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, WEGLATINGEN OF ANDERE DEFECTEN, OF VOOR- OF LAATTIJDIGHEID OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Verklaring met betrekking tot jurisdictie

Deze website wordt geregeld, bewerkt en beheerd door JONSERED vanuit het kantoor in Zweden. JONSERED stelt niet dat de materialen op deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Zweden. Toegang tot de website vanuit landen waar de inhoud van de website illegaal is, is niet toegestaan. Als u toegang tot deze website vanuit locaties buiten Zweden hebt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetgeving. Deze overeenkomst valt onder de wetten van het Koninkrijk Zweden, zonder inachtneming van eventuele provisies met betrekking tot wetsconflicten. De districtsrechtbank van Stockholm heeft de exclusieve jurisdictie in de eerste instantie bij elk geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat.

Dit is voor het laatst bijgewerkt op 03/03/11.