Vibrace přenášené na ruce a paže

Situace

Směrnice 2002/44/ES stanovuje minimální požadavky na ochranu zdraví pracovníků před nepříznivými účinky, které vznikají nebo mohou vniknout působením mechanických vibrací na člověka. Tato problematika je v české legislativě řešena zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a souvisejícími zákony ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení expozice (vystavení) vibracím je kalkulováno s ohledem na standardizovanou 8 hodinovou hodnotu denní expozice A(8). Po stanovení hodnoty A(8) by tato měla být porovnána s hodnotami při činnosti a limitními hodnotami. Protože Směrnice stanovuje minimální požadavky, je důležité přezkoumat legislativu v jednotlivých členských státech, zda nejsou místní legislativou stanoveny přísnější hodnoty pro expozici vibracím.

Na základě zjištěné denní hodnoty expozice při činnosti EAV a denní hodnoty maximální expozice ELV má zaměstnavatel povinnost přijmout odpovídající opatření pro úpravu expozice vibracím.

Hodnota expozice vibracím při činnosti (EAV)

Kdykoli je obsluha vystavena vibracím A(8), přesahujícím EAV (t.j. větší než 2,5 m/s²), zaměstnavatel musí provést rizikové hodnocení činnosti a učinit regulační kroky. Více podrobností naleznete ve Směrnici 2002/44/ES a legislativě členského státu.

Limitní hodnota působení vibrací (ELV)

V každém případě by pracovníci neměli být vystaveni vyšším hodnotám, než je expoziční limit ELV (5,0 m/s²).

Doporučená opatření pro snížení expozice vibracím

Používejte motorové stroje s nízkými vibracemi. Toto doporučení by mělo být považováno za to nejdůležitější. Údaje o hladině vibraci jsou obvykle uváděny výrobcem v technických údajích o stroji.

Zkracujte dobu použití stroje. Protože hodnota A(8) vyjadřuje jak hladinu vibrací, tak dobu expozice, nabízí se proto alternativa zkrátit pracovní čas.

Servis a údržba stroje. Postupujte dle doporučení výrobce. Je zejména důležité provádět údržbu řezacího zařízení a rotujících částí, které se díky opotřebení stávají nevyváženými.

Kalkulátor vystavení vibracím rukou a paží

Tento kalkulátor byl vyvinut jako pomůcka pro výpočet expozice vibracím a byl připraven za následujících podmínek:

Ekvivalentní hladina vibrací ahv,eq, změřená podle ISO 5349-1 nebo podle odpovídající normy pro měření vycházející z ISO 5349-1 pro určité motorové stroje.

Typický čas denní expozice Texp. Čas expozice je vždy kratší než denní pracovní doba. Pro většinu motorových strojů vychází odhad Texp z mezinárodní studie CEN Technical Report - “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery” (CEN Technická zpráva – Všeobecné principy hodnocení expozice vibracím, přenášených na ruce, na základě informací poskytnutých výrobci strojů).

Pro typy strojů, které nejsou uvedeny v této zprávě, byl čas Texp odhadnut z časové studie. Viz Tabulka 1.

Odhad A(8) je proto platný pouze pro tyto podmínky. Pokud je stroj používán pro nestandardní pracovní postupy nebo pokud není doba expozice relevantní, měly by být tyto skutečnosti pro odhad A(8) vzaty v potaz.

Pokyny k použití

Kalkulátor je rozdělen do dvou částí, přičemž v levé části se ihned zobrazí denní hodnota expozice vibracím A(8), vycházející z osmihodinové pracovní doby pro jednotlivý motorový stroj.

V pravé části je vlastní kalkulátor, který vypočítá pro každý stroj dílčí expozici pro dobu používání jinou, než je 8 hodin. Pokud pracovník používá různé stroje v průběhu pracovní doby, vypočítá kalkulátor jejich celkovou hodnotu expozice A(8).

Vyberte ze seznamu kategorii výrobků a poté konkrétní výrobek. Do tabulky se automaticky přidá řádek s údaji o výrobku: název výrobku, hodnota A(8) a ekvivalentní hladina vibrací ahv,eq pro tento výrobek. Pro každý další vybraný výrobek se přidá nový řádek.

Pro výpočet nové hodnoty expozice A(8) při použití více motorových strojů nebo při různé délce použití stroje zadejte pouze předpokládanou délku používání daného stroje do bílých polí. Výsledek pro jednotlivé stroje se zobrazí ve sloupci Částečné denní vystavení vibracím. Pokud používáte několik strojů, kalkulátor vypočítá akumulovanou hodnotu expozice A(8) pro celý pracovní den v buňce pod sloupcem Částečné denní vystavení vibracím.

Podle hodnoty A(8) se budou měnit barvy ve spodní části:
Zelená - denní expozice vibracím je menší než EAV (2,5 m/s²)
Žlutá - denní expozice vibracím je vyšší než než EAV (2,5 m/s²)
Červená - denní expozice vibracím překračuje expoziční limit ELV (5 m/s²)

Pro odstranění zvoleného výrobku z tabulky pro výpočet klikněte na tlačítko "Odebrat".

Výpočet pro stroje neuvedené na seznamu

Hodnota denního vystavení vibracím A(8) je známá

Kalkulátor umožňuje vypočítat předpokládanou hodnotu vystavení vibracím i pro motorové stroje, které nejsou uvedeny v seznamu výrobků.

Nejjednodušší způsob je, pokud znáte ekvivalentní hladinu vibrací ahv,eq m/s² a denní expozici vibracím A(8)m/s² pro daný výrobek. Pak jen ze seznamu vyberete kategorii výrobku a zvolíte "Jiný výrobek". Doplňte název výrobku (není nutné), ekvivalentní hladinu vibrací ahv,eq m/s² a denní expozici vibracím A(8) m/s² u tohoto výrobku.

Pokud znáte jen ekvivalentní hladinu vibrací ahv,eq m/s², kalkulátor automaticky použije typickou dobu expozice vibracím pro danou skupinu motorových strojů. Viz Tabulka 1.

Do třetího rámečku v levé části zadejte hodnotu expozice A(8). Následně použijte kalkulátor, jak je popsáno v pokynech.

Po každé změně údajů v tabulce se expozice vibracím automaticky přepočítá.

Hodnota denního vystavení vibracím A(8) není známá

Pokud hodnota denního vystavení vibracím A(8) není známa, musí se určit ekvivalentní hladina vibrací ahv,eq pro každou rukojeť zvlášť. Aby bylo možné určit ahv,eq, je třeba znát hodnoty zrychlení vibrací ahv pro každou rukojeť a pracovní režim. Veličina ahv je druhá odmocnina aritmetického součtu druhé mocniny hodnot vibrací ahw měřených ve třech osách rukojeti a měl by ji dodat výrobce.

Rovnice 1: ahw = druhá odmocnina součtu a²hwx + a²hwy + a²hwz (1)

Ekvivalentní hladina vibrací ahv,eq je součet vibrací v různých pracovních režimech. Zde kalkulátor k výpočtu ahv,eq používá ahv spolu s časovou posloupností každého provozního režimu ti. Hodnota ahv,eq musí být vypočtena zvlášť pro každou rukojeť. Protože směrodatná je vždy ta horší hodnota, zadá se do kalkulátoru. Nyní kalkulátor určí denní hodnotu vystavení vibracím A(8), která se zobrazí v levé části kalkulátoru. Pomocí ekvivalentní hladiny vibrací ahv,eq a typické denní doby expozice Texp z Tabulky 1, dosazené do třetí rovnice (3), kalkulátor vypočítá hodnotu denního vystavení vibracím A(8), normalizovanou pro 8 hodinovou pracovní dobu.

Rovnice 2: ahveq = druhá odmocnina součtu 1 děleno T derivace n o i=1 krát a²hvi krát ti (2)
Rovnice 3: A(8) = ahveq krát druhá odmocnina Texp děleno 8 (3)

Zvolte „Jiný výrobek“ ze seznamu výrobků. Kalkulátor automaticky použije typickou dobu expozice vibracím pro specifikovanou skupinu strojů. Viz Tabulka 1.

Upravte název v poli "Výrobek" (není nutné). Do druhého sloupce v levé části kalkulátoru zadejte nejhorší (maximální) hodnotu pro rukojeť ahv,eq. Nyní kalkulátor stanoví hodnotu denní expozice A(8), která se zobrazí ve třetím sloupci v levé části kalkulátoru.

Tabulka 1 - Typické denní doby vystavení vibracím

Typické časy denní expozice vibracím při použití jednoho motorového stroje v průběhu 8 hodinové pracovní doby. Z Technické zprávy CEN – „Všeobecné principy hodnocení doby expozice vibracím, přenášených na ruce, na základě informací poskytnutých výrobci strojů“.

Typ stroje Použití Typická doba vystavení vibracím
Řetězové pily s rukojetí nahoře Péče o stromy 2,4 hodiny
Prof. řetězové pily <80 cm³ Příležitostná těžba, péče o stromy 3,7 hodiny
Prof. řetězové pily>80 cm³ Dřevorubectví 3,7 hodiny
Vyžínače Údržba travnatých ploch 4,0 hodiny
Křovinořezy Údržba travnatých ploch a dřevin 3,5 hodiny
Plotostřihy Údržba travnatých ploch 3,5 hodiny
Foukače listí Úklid ulic a parků 3,0 hodiny
Zarovnávače Údržba travnatých ploch 3,0 hodiny
Řezací stroje (ruční) Stavebnictví 1,0 hodiny
Řezací stroje (vozík) Stavebnictví 2,5 hodiny

Poznámka! Denní typické doby vystavení byly hodnoceny v testech za srovnatelných podmínek. V 90% všech zkoumaných aplikací byla denní doba vystavení kratší než hodnoty v tabulce. Odhaduje se, že 10% zkoumaných aplikací mělo delší doby vystavení. Proto je důležité, aby byla konkrétní pracovní úloha pečlivě analyzována, jestli doba vystavení není delší.

Tabulka 2 - Časová posloupnost

Podíl časů pro pracovní režim řetězových pil a ostatních motorových strojů je popsán v Technické zprávě CEN – „Všeobecné principy pro hodnocení expozice vibracím, přenášených na ruce,na základě z informací poskytnutých výrobci strojů“.

Typ stroje Volnoběh Jmenovitá rychlost Max. rychlost
Řetězová pila s rukojetí nahoře 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. řetězové pily < 80 cm³ 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. řetězové pily > 80 cm³ 1/2 T 1/2 T
Vyžínače trávy 1/2 T 1/2 T
Křovinořezy 1/2 T 1/2 T
Plotostřihy 1/5 T 4/5 T
Foukače listí 1/7 T 6/7 T
Zarovnávače 1/2 T 1/2 T
Řezací stroje (ruční) 1/7 T 6/7 T
Řezací stroje (vozík) 1/7 T 6/7 T