Hånd-arm-vibration

Baggrund

EU-direktivet 2002/44/EF fastsætter minimumkrav, der har til formål at beskytte arbejdstagere mod sundheds- og sikkerhedsmæssige risikofaktorer, der kan opstå som følge af eksponering for mekanisk vibration. Vurderingen af vibrationseksponeringen beregnes med udgangspunkt i en standardiseret daglig eksponeringsværdi A(8), som dækker en referenceperiode på 8 timer daglig. Når A(8)-værdien er slået fast, kan den sammenlignes med aktions- og grænseværdier for eksponering. Selv om direktivet fastsætter minimumkrav, er det også vigtigt at undersøge lovgivningen i de enkelte medlemsstater, eftersom der kan være fastsat strengere eksponeringsværdier. Afhængigt af den daglige eksponeringsaktionsværdi og den daglige eksponeringsgrænseværdi er arbejdsgiveren forpligtet til at foretage sig det nødvendige for at kontrollere og styre vibrationseksponeringen.

Eksponeringsaktionsværdi

Hvis en bruger udsættes for en vibrationseksponering A(8), der overskrider eksponeringsaktionsværdien på 2,5 m/s², skal arbejdsgiveren udføre en risikovurdering af arbejdshandlingen og indføre kontrolforanstaltninger. Der er flere oplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF og de enkelte medlemsstaters lovgivning.

Eksponeringsgrænseværdi

Medarbejdere må under ingen omstændigheder eksponeres for værdier, der ligger højere end eksponeringsgrænseværdien (5,0 m/s²).

Anbefalede aktioner med det formål at reducere vibrationseksponering

Brug kun maskindrevet værktøj med lavt vibrationsniveau. Dette er en af de vigtigste foranstaltninger. Oplysninger om vibrationer fremgår ofte af producentens tekniske data. Brug værktøjet i så kort tid som muligt. Eftersom A(8)-værdien er en funktion af både vibrationsværdien og eksponeringstiden, kan én løsning på problemet altid være at skære ned på arbejdstiden. Service og vedligeholdelse af maskinen. Følg producentens anvisninger. Det er særligt vigtigt at vedligeholde skæreudstyret og de roterende elementer, der ellers kan komme ud af balance som følge af slitage.

Beregning af eksponering for hånd-arm-vibrationer

Denne beregningsfunktion blev udviklet som en hjælp til beregning af vibrationseksponering og blev opstillet med følgende forudsætninger: Ækvivalent vibrationsværdi, ahv,eq. Måles i henhold til ISO 5349-1 eller ifølge relevante målestandarder baseret på ISO 5349-1 for et bestemt maskindrevet værktøjs vedkommende. Typisk daglig eksponeringstid, Texp. Eksponeringstiden er altid mindre end den daglige arbejdstid. For det meste maskinværktøjs vedkommende gælder det, at vurderingen af Texp stammer fra en international undersøgelse (teknisk CEN-rapport (DS/CEN/TR 15350, på engelsk) om "Mekanisk vibration – Retningslinjer for vurdering af hånd-arm-vibrationer baseret på tilgængelig information eksempelvis fra maskinfabrikanter"). For maskintyper, der ikke er omfattet af denne rapport, er Texp blevet vurderet ud fra tidsstudier. Se tabel 1. Vurderingen af A(8) er således kun gyldig ud fra disse forudsætninger. Hvis maskinen anvendes på en anden måde end normalt, eller hvis eksponeringstiden ikke er relevant, bør vurderingen af A(8) ske under hensyntagen til disse faktorer.

Brugsvejledning

Beregningsfunktionen er inddelt i to sektioner, hvor sektionen til venstre med det samme beregner hvert værktøjs individuelle A(8)-eksponeringsværdi ud fra en anvendelsestid på 8 timer. Sektionen til højre er den egentlige beregningsfunktion, der beregner hvert værktøjs partielle eksponering til en hvilken som helst anden anvendelsestid end 8 timer. Hvis arbejdstageren vælger at bruge forskelligt værktøj i løbet af arbejdsdagen, beregner funktionen også deres samlede A(8)-eksponeringsværdier. Vælg værktøjsmodellen. Den valgte models A(8)-værdi og modellens ækvivalente vibrationsværdi ahv,eq vises ved siden af modelfeltet i sektionen til venstre. Der tilføjes en række i modelfeltet for hver model. Hvis du vil beregne en ny A(8)-eksponeringsværdi, når der bruges forskelligt værktøj eller forskellige anvendelsestider, skal du ganske enkelt angive det angivne værktøjs daglige arbejdstider i felterne. Du kan aflæse resultatet for hvert værktøj i kolonnen "Partiel daglig eksponering". Hvis du anvender forskelligt værktøj, beregnes værktøjets akkumulerede A(8)-eksponeringsværdi i løbet af en hel arbejdsdag i cellen under kolonnen "Partiel daglig eksponering. Farverne nederst skifter i takt med A(8)-værdien.Grøn – Den daglige vibrationseksponering er under 2,5 m/s².Gul – Den daglige vibrationseksponering er over aktionsgrænsen på 2,5 m/s².Rød – Den daglige vibrationseksponering er over grænseværdien på 5 m/s². Hvis du vil rydde alle celler og starte forfra, skal du klikke på knappen "Nulstil formular".

Beregning for maskinværktøj, der ikke fremgår af listen

A(8)-eksponeringsværdien er kendt

I beregningsfunktionen er der to muligheder for også at inkludere andet maskinværktøj, der frembringer hånd-arm-vibrationer. Den nemmeste fremgangsmåde forudsætter, at dette værktøjs A(8)-eksponeringsværdier er kendt. Vælg "andet" på modellisten. Når du vælger "andet", bruges der automatisk den vibrationseksponeringstid, der er angivet som typisk for den pågældende værktøjsgruppe. Se tabel 1. Rediger navnet i modelfeltet (ikke nødvendigt). Angiv A(8)-eksponeringsværdien i den tredje kolonne i sektionen til venstre. Brug derefter beregningsfunktionen, som beskrevet i afsnittet "Brugsvejledning".

A(8)-eksponeringsværdien er ukendt

Hvis A(8)-eksponeringsværdien er ukendt, skal den ækvivalente vibrationsværdi ahv,eq bestemmes for hvert håndtag. Hvis hv,eq skal bestemmes, skal du angive vibrationsaccelerationsværdier ahv for hvert håndtag og arbejdsfunktion. ahv er kvadratroden af summen af kvadraterne af vibrationsværdierne ahw målt på tre akser ved håndtaget og skal oplyses af producenten.

Ligning 1: ahw = kvadratroden af summen af a²hwx + a²hwy + a²hwz (1)

Den ækvivalente vibrationsværdi ahv,eq er summen af vibrationen ved de forskellige arbejdsfunktioner. Her bruger beregningsfunktionen ahv i forbindelse med hver arbejdsfunktions tidsekvenser ti med det formål at beregne ahv,eq. ahv,eq skal beregnes separat for hvert håndtag. Men eftersom det kun er det værste håndtags værdi, der bruges, er det den værdi, der skal angives i beregningsfunktionen. Nu bestemmer funktionen den daglige eksponeringsværdi A(8), som vises i sektionen til venstre i beregningsfunktionen. Beregningsfunktionen bruger den tredje ligning (3) til at bestemme den daglige eksponering normaliseret til 8 timer A(8) ved at bruge den ækvivalente vibrationsværdi ahv,eq og den typiske daglige eksponeringstid Texp for det pågældende værktøj. Se tabel 1.

Ligning 2: ahveq = kvadratroden af summen af 1 divideret med T afledt af n gange i=1 gange med a²hvi ganget med "ti" (2)
Ligning 3: A(8) = ahveq ganget med kvadratroden af Texp divideret med 8 (3)

Vælg "andet" på modellisten. Når du vælger "andet", bruges der automatisk den vibrationseksponeringstid, der er angivet som typisk for den pågældende værktøjsgruppe. Se tabel 1. Rediger navnet i modelfeltet (ikke nødvendigt). Angiv det værste (maksimum) håndtags ahv,eq-værdi i den anden kolonne i sektionen til venstre i beregningsfunktionen. Nu bestemmer funktionen den daglige eksponeringsværdi A(8), som vises i den tredje kolonne i sektionen til venstre i beregningsfunktionen.

Tabel 1 – Typiske daglige eksponeringstider

Typiske daglige eksponeringstider for brug af et maskinværktøj i løbet af en arbejdsdag på 8 timer. Fra den tekniske CEN-rapport "Mekanisk vibration – Retningslinjer for vurdering af hånd-arm-vibrationer baseret på tilgængelig information eksempelvis fra maskinfabrikanter".

Maskintype Anvendelse Typisk eksponeringstid
Motorsave med tophåndtag Træarbejde 2,4 timer
Prof. motorsave<80 cm³ Skovbrug, landskabsarkitektur 3,7 timer
Prof. motorsave<80 cm³ Tung skovbrug 3,7 timer
Græstrimmere Landskabsarkitektur 4,0 timer
Buskryddere Vejarbejde, landskabsarkitektur 3,5 timer
Hækkeklippere Landskabsarkitektur 3,5 timer
Løvblæsere Kommunalt arbejde 3,0 timer
Kanttrimmere Landskabsarkitektur 3,0 timer
Skæremaskiner (håndholdte) Byggearbejde 1,0 time
Skæremaskiner (transportable) Byggearbejde 2,5 time

Bemærk! De angivne typiske daglige eksponeringstider blev vurderet ved feltforsøg under repræsentative forhold. I 90% af alle de undersøgte tilfælde var den daglige eksponeringstid kortere end værdierne i tabellen. Det anslås, at 10% af de undersøgte anvendelsestilfælde har længere eksponeringstider. Derfor er det vigtigt, at den specifikke arbejdsopgave analyseres nøje, så det kan fastslås, om eksponeringstiden er længere.

Tabel 2 – Tidssekvenser

Tidssekvenserne ved anvendelsesforholdene for motorsave og andet maskinværktøj er beskrevet i den tekniske CEN-rapport "Mekanisk vibration – Retningslinjer for vurdering af hånd-arm-vibrationer baseret på tilgængelig information eksempelvis fra maskinfabrikanter".

Maskintype Tomgang Nominel hastighed Maks. hastighed
Motorsav med tophåndtag 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. motorsave<80 cm³ 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Prof. motorsave<80 cm³ 1/2 T 1/2 T
Græstrimmere 1/2 T 1/2 T
Buskryddere 1/2 T 1/2 T
Hækkeklippere 1/5 T 4/5 T
Løvblæsere 1/7 T 6/7 T
Kanttrimmere 1/2 T 1/2 T
Skæremaskiner (håndholdte) 1/7 T 6/7 T
Skæremaskiner (transportable) 1/7 T 6/7 T