Käsiin kohdistuva tärinäaltistus

Taustaa

Direktiivissä 2002/44/EY säädetään vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojaamiseksi terveys- ja turvallisuusriskeiltä, joita mekaaniselle tärinälle altistuminen aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa. Tärinäaltistuminen lasketaan standardinmukaisen 8 tunnin päivittäisen tärinäaltistumisen A(8) perusteella. Kun A(8)-arvo on määritelty, sitä verrataan altistumisen toiminta-arvoon ja raja-arvoon. Direktiivissä on esitetty vähimmäisvaatimukset, mutta on tärkeää myös tarkistaa kunkin jäsenvaltion asianomaisesta lainsäädännöstä, sisältävätkö tärinäaltistumista koskevat lait vieläkin tiukempia raja-arvoja. Työnantajan on päivittäisen tärinäaltistumisen toiminta-arvon ja päivittäisen altistumisen raja-arvon perusteella ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla tärinälle altistumista voidaan kontrolloida.

Altistuksen toiminta-arvo (EAV)

Jos käyttäjä altistuu tärinälle A(8), joka ylittää päivittäisen altistumisen toiminta-arvon 2,5 m/s², työnantajan on suoritettava työn riskien arviointi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin tärinän kontrolloimiseksi. Lisätietoja on esitetty direktiivissä 2002/44/EY ja jäsenvaltioiden omassa lainsäädännössä.

Altistumisen raja-arvo (ELV)

Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa altistua tärinälle, joka ylittää raja-arvon 5,0 m/s².

Toimenpidesuositukset tärinäaltistumisen vähentämiseksi

Tärkein suositus on, että käytät sellaisia työvälineitä, jotka aiheuttavat vain vähän tärinää. Valmistajan ilmoittamat tärinäarvot ovat usein mukana laitteen teknisissä tiedoissa. Lyhennä tuotteen käyttöaikaa. Koska A(8)-arvo perustuu sekä tärinäarvoon että altistumisaikaan, yksi vaihtoehto on lyhentää työskentelyaikaa. Laitteen huolto ja kunnossapito. Noudata valmistajan suosituksia. Erityisen tärkeää on huolehtia terä- tai leikkuuvarustuksen ja pyörivien osien kunnosta, koska ne saattavat kuluessaan joutua epätasapainoon.

Laskuri käsitärinäaltistumisen mittaamiseksi

Laskuri on kehitetty helpottamaan tärinäaltistumisen laskentaa ja siinä sovelletaan seuraavia arvoja: Vastaava tärinäarvo, ahv,eq. Mitattu standardin ISO 5349-1 mukaisesti tai ISO 5349-1 standardiin perustuvan, kyseiselle työkalulle soveltuvan mittausstandardin mukaisesti. Tyypillinen päivittäinen altistumisaika, Texp. Altistumisaika on aina pienempi kuin päivittäinen työskentelyaika. Useimmille työvälineille arvioitu Texp-arvo saadaan kansainvälisestä tutkimuksesta (Euroopan standardointiliiton tekninen raportti “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery”). Jos kyseessä on laitetyyppi, joka ei sisälly raporttiin, Texp on arvioitu altistumisaikaa koskevien tutkimusten perusteella. Ks. taulukko 1. A(8)-arvon arviointi perustuu vain yllämainittuihin seikkoihin. Jos laitteen käyttötarkoitus poikkeaa tavallisesta tai jos altistumisaika ei ole merkityksellinen tekijä, nämä seikat on otettava huomioon A(8)-arvoa arvioitaessa.

Käyttöohjeet

Tärinälaskuri on jaettu kahteen osioon, joista vasemmanpuoleiseen tulee näkyviin kunkin tuotteen tärinäaltistumisen arvo A(8), joka perustuu 8 tunnin päivittäiseen käyttöaikaan. Oikeanpuoleinen osio sisältää varsinaisen laskurin, joka laskee osittaisen tärinäaltistumisen kullekin tuotteelle silloin, kun käyttöaika on jokin muu kuin 8 tuntia. Jos työtekijä käyttää useita eri työvälineitä päivän aikana, laskuri laskee myös niiden kokonaisaltistumisen arvon A(8). Valitse malli. Valitun mallin A(8)-arvo ja mallin vastaava tärinäarvo ahv,eq näkyvät mallimerkinnän jälkeen. Jokainen valittu malli tulee näkyviin omalle rivilleen. Kun haluat laskea uuden A(8)-arvon useille työvälineille tai eri käyttöajoille, valitse kullekin työkalulle arvioitu päivittäinen käyttöaika. Tuotekohtaiset tulokset näkyvät sarakkeessa ”Osittainen päivittäinen altistuminen”. Jos käytät päivän aikana useita eri työvälineitä, laskuri laskee kaikkien koko työpäivän aikana käyttämiesi työkalujen yhteenlasketun A(8)-arvon ja näyttää sen sarakkeen ”Osittainen päivittäinen altistuminen” alla olevassa solussa. Alapuolella olevat värit muuttuvat A(8)-arvon mukaan. Vihreä – Päivittäinen tärinäaltistuminen on alle 2,5 m/s². Keltainen – Päivittäinen tärinäaltistuminen ylittää toiminta-arvon 2,5 m/s². Punainen – Päivittäinen tärinäaltistuminen ylittää raja-arvon 5 m/s². Jos haluat tyhjentää kaikki solut ja aloittaa mittauksen alusta, napsauta ”Tyhjennä lomake” -painiketta.

Listan ulkopuolisten työvälineiden tärinän laskenta

Tärinäaltistumisen A(8)-arvo on tiedossa

Laskurilla voidaan laskea myös muiden tärinää aiheuttavien työkalujen altistukset. Laskeminen voidaan tehdä kahdella tavalla. Yksinkertaisin tapa perustuu siihen, että työkalujen A(8)-arvot ovat tiedossa. Valitse ensin tuoteryhmä ja sen jälkeen malliluettelosta kohta ”Lisää malli” (= se, malli, joka sinulla on käytössäsi). Laskuri käyttää automaattisesti kyseisen tuoteryhmän tuotteille tyypillistä tärinäaltistumisaikaa. Ks. taulukko 1. Lisää nimi mallikenttään (ei välttämätöntä). Syötä A(8)-altistumisaika vasemmanpuoleisen osion kolmanteen sarakkeeseen. Toimi sen jälkeen kohdan ”Käyttöohjeet” mukaisesti.

Tärinäaltistumisen A(8)-arvo ei ole tiedossa

Jos A(8)-arvoa ei tiedetä, on laitteen kunkin kahvan vastaava tärinäarvo ahv,eq määriteltävä. Jotta ahv,eq saadaan määriteltyä, on tiedettävä kunkin kahvan tärinäkiihtyvyysarvot ahv ja käyttötila. Arvo ahv on tärinäarvojen ahw neliöiden aritmeettisen summan neliöjuuri, joka mitataan kolmelta kahvan akselilta. Laitteen valmistaja on velvollinen ilmoittamaan arvon.

Yhtälö 1: ahw = neliöjuuri a²hwx + a²hwy + a²hwz (1)

Vastaava tärinäarvo ahv,eq on eri käyttötiloissa esiintyvän tärinän summa. Tässä ahv,eq-arvon laskennassa käytetään ahv-arvoa sekä kunkin käyttötilan aikavälejä ti. Arvo ahv,eq on laskettava erikseen kullekin kahvalle. Huonomman kahvan mittaustulos syötetään laskuriin. Laskuri määrittelee nyt päivittäisen altistumisen arvon, joka näkyy laskurin vasemmanpuoleisessa osiossa. Laskuri määrittelee kolmannen yhtälön (3) avulla päivittäisen 8 tunnin normalisoidun altistumisen A(8)-arvon sen mukaan, mikä on työkalun vastaava tärinäarvo ahv,eq ja tyypillinen päivittäinen altistumisaika Texp. Ks. taulukko 1.

Yhtälö 2: ahveq = neliöjuuri 1 jaettuna T kertaa summa i=1:stä n:ään a²hvi kertaa ti:llä (2)
Yhtälö 3: A(8) = ahveq kertaa neliöjuuri Texp jaettuna 8:lla (3)

Valitse ensin tuoteryhmä ja sen jälkeen malliluettelosta kohta ”Lisää malli” (= se malli, joka sinulla on käytössäsi). Laskuri käyttää nyt automaattisesti kyseisen tuoteryhmän tyypillistä tärinäaltistumisaikaa. Ks. taulukko 1. Kirjoita nimi mallikenttään (ei välttämätöntä). Syötä huonompi kahvan ahv,eq-arvo (maksimiarvo) laskurin vasemmanpuoleisen osion toiseen sarakkeeseen. Laskuri määrittelee nyt päivittäisen tärinäaltistumisen arvon A(8), joka näkyy kolmannessa sarakkeessa vasemmalta.

Taulukko 1 - Tyypilliset päivittäiset altistumisajat

Yksittäisten työvälineiden tyypilliset päivittäiset altistumisajat 8 tunnin työpäivän aikana. Luvut ovat peräisin Euroopan standardointiliiton teknisestä raportista ”Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery”.

Laitteen tyyppi Käyttötarkoitus Tyypillinen altistumisaika
Puunhoitosahat Puunhoito 2,4 tuntia
Ammattikäyttöön tarkoitetut ketjusahat <80 cm³ Metsätyöt (maatilat), maisemanhoito 3,7 tuntia
Ammattikäyttöön tarkoitetut ketjusahat> 80 cm³ Vaativat ja ammattimaiset metsätyöt 3,7 tuntia
Trimmerit Maisemanhoito 4,0 tuntia
Ruohonraivaussahat Tienvarsien ylläpito, maisemanhoito 3,5 tuntia
Pensasleikkurit Maisemanhoito 3,5 tuntia
Puhaltimet Kunnalliset ja yksityiset hoitotyöt 3,0 tuntia
Reunaleikkurit Maisemanhoito 3,0 tuntia
Leikkurit (kannettavat) Rakentaminen 1,0 tuntia
Leikkurit (alustalla olevat) Rakentaminen 2,5 tuntia

Huom! Esitetyt tyypilliset altistumisajat on arvioitu kenttätestien avulla normaaleissa käyttöolosuhteissa. Yhdeksässäkymmenessä prosentissa kaikista tutkituista tapauksista päivittäinen altistumisaika oli alle taulukossa esitettyjen arvojen. Arviolta 10 prosentissa tutkituista tapauksista altistumisaika on pidempi. Siksi onkin tärkeää, että työtehtävä analysoidaan huolellisesti, jotta saadaan selville, ylittääkö altistumisaika taulukossa esitetyt arvot.

Taulukko 2 – Käyttötilojen aikajaksot

Moottorisahojen ja muiden työvälineiden käyttötilojen aikajaksot on kuvattu Euroopan standardointiliiton teknisessä raportissa “Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery”.

Laitteen tyyppi Tyhjäkäynti Kierrosluku (nimellisarvo) Maksimikierrosluku
Puunhoitosahat 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Ammattikäyttöön tarkoitetut ketjusahat <80 cm³ 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Ammattikäyttöön tarkoitetut ketjusahat> 80 cm³ 1/2 T 1/2 T
Trimmerit 1/2 T 1/2 T
Ruohonraivaussahat 1/2 T 1/2 T
Pensasleikkurit 1/5 T 4/5 T
Puhaltimet 1/7 T 6/7 T
Reunaleikkurit 1/2 T 1/2 T
Leikkurit (kannettavat) 1/7 T 6/7 T
Leikkurit (alustalla olevat) 1/7 T 6/7 T