Κραδασμοί χεριών

Ιστορικό

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2002/44/ΕΚ ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων από κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους που προκύπτει ή είναι πιθανό να προκύψει από έκθεση σε μηχανικούς κραδασμούς. Η εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς υπολογίζεται σε σχέση με μια τυποποιημένη τιμή ημερήσιας έκθεσης 8 ωρών A(8). Μετά από τον υπολογισμό της τιμής A(8), αυτή θα πρέπει να συγκριθεί με την τιμή δράσης και την οριακή τιμή έκθεσης. Καθώς η Οδηγία ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, είναι επίσης ζωτικής σημασίας ο έλεγχος της νομοθεσίας σε κάθε μεμονωμένο κράτος-μέλος που σας ενδιαφέρει προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτή η νομοθεσία επιβάλλει αυστηρότερες τιμές έκθεσης. Ανάλογα με την ημερήσια Τιμή δράσης έκθεσης (EAV) και την ημερήσια Οριακή τιμή έκθεσης (ELV), ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λάβει κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο της έκθεσης σε κραδασμούς.

Τιμή δράσης έκθεσης (EAV)

Όταν ένας χειριστής εκτίθεται σε κραδασμούς A(8) που υπερβαίνουν την EAV των 2,5 m/s², ο εργοδότης πρέπει να πραγματοποιήσει εκτίμηση κινδύνου από τη λειτουργία και να εφαρμόσει μέτρα ελέγχου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ και τη νομοθεσία των κρατών μελών.

Οριακή τιμή έκθεσης (ELV)

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε κραδασμούς πάνω από την ELV (5,0 m/s²).

Συνιστώμενες ενέργειες για τη μείωση της έκθεσης σε κραδασμούς

Να χρησιμοποιείτε μόνο μηχανικά εργαλεία χαμηλής παραγωγής κραδασμών. Αυτή η σύσταση μπορεί να θεωρηθεί η πιο σημαντική. Τα στοιχεία κραδασμών υπάρχουν συχνά στις τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή. Μειώστε τον χρόνο χρήσης του εργαλείου. Δεδομένου ότι η τιμή A(8) είναι συνάρτηση τόσο της τιμής κραδασμών όσο και του χρόνου έκθεσης, μια εναλλακτική είναι πάντα η μείωση του χρόνου εργασίας. Σέρβις και συντήρηση του μηχανήματος. Να ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συντήρηση του εξοπλισμού κοπής και των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων που ενδέχεται να τεθούν εκτός ισορροπίας λόγω φθοράς.

Υπολογιστής έκθεσης σε κραδασμούς των χεριών

Αυτός ο υπολογιστής αναπτύχθηκε ως βοήθημα για τον υπολογισμό της έκθεσης σε κραδασμούς και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: Ισοδύναμη τιμή κραδασμών, ahv,eq. Μέτρηση σύμφωνα με το ISO 5349-1 ή σύμφωνα με σχετικό πρότυπο μέτρησης βασισμένο στο ISO 5349-1 για το συγκεκριμένο μηχανικό εργαλείο. Συνήθης ημερήσιος χρόνος έκθεσης, Texp. Ο χρόνος έκθεσης είναι πάντα μικρότερος από τον ημερήσιο χρόνο εργασίας. Για τα περισσότερα μηχανικά εργαλεία, η εκτίμηση του Texp προέρχεται από διεθνή μελέτη (Τεχνική αναφορά CEN – "Οδηγία για την εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς που μεταδίδονται μέσω των χεριών βάσει πληροφοριών κατασκευαστών μηχανημάτων"). Για τύπους μηχανημάτων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την αναφορά, ο Texp εκτιμήθηκε βάσει μελετών χρόνου. Δείτε τον πίνακα 1. Επομένως, η εκτίμηση της A(8) ισχύει μόνο για αυτές τις συνθήκες. Εάν ένα μηχάνημα χρησιμοποιείται για μη ενδεδειγμένη εφαρμογή ή εάν ο χρόνος έκθεσης δεν είναι σχετικός, η εκτίμηση της A(8) πρέπει να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Οδηγίες χρήσης

Ο υπολογιστής διαιρείται σε δύο τμήματα εκ των οποίων το αριστερό υπολογίζει αμέσως τη μεμονωμένη τιμή έκθεσης A(8) κάθε μηχανικού εργαλείου βάσει χρόνου χρήσης 8 ωρών. Το δεξιό τμήμα είναι ο πραγματικός υπολογιστής που υπολογίζει τη μερική έκθεση κάθε εργαλείου για οποιονδήποτε χρόνο χρήσης εάν δεν είναι 8 ώρες. Εάν ο εργαζόμενος επιλέξει να χρησιμοποιήσει πολλά εργαλεία κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο υπολογιστής υπολογίζει επίσης τις συνολικές τιμές έκθεσης A(8) αυτών. Επιλέξτε το μοντέλο του μηχανικού εργαλείου. Η τιμή A(8) του επιλεγμένου μοντέλου και η ισοδύναμη τιμή κραδασμών ahv,eq του μοντέλου θα εμφανιστούν δίπλα από το πεδίο μοντέλου στο αριστερό τμήμα. Το πεδίο μοντέλου προσθέτει μια σειρά για κάθε μοντέλο. Για τον υπολογισμό μιας νέας τιμής έκθεσης A(8), όταν χρησιμοποιούνται πολλά μηχανικά εργαλεία ή για χρόνους διαφορετικών χρηστών, απλώς πληκτρολογήστε τους εκτιμώμενους ημερήσιους χρόνους εργασίας των συγκεκριμένων εργαλείων στα λευκά πεδία. Δείτε το αποτέλεσμα για κάθε εργαλείο από τη στήλη μερικής ημερήσιας έκθεσης. Εάν χρησιμοποιείτε πολλά εργαλεία, ο υπολογιστής υπολογίζει τη συνολική τιμή έκθεσης A(8) των εργαλείων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εργάσιμης ημέρας στο κελί κάτω από τη στήλη μερικής ημερήσιας έκθεσης. Τα φωτάκια στο κάτω μέρος αλλάζουν ανάλογα με την τιμή A(8).Πράσινο - Η ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς είναι κάτω από 2,5 m/s².Κίτρινο - Η ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς είναι πάνω από την τιμή δράσης έκθεσης των 2,5 m/s².Κόκκινο - Η ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς είναι πάνω από την οριακή τιμή έκθεσης των 5 m/s². Για την απαλοιφή των δεδομένων όλων των κελιών και την έναρξη εκ νέου, κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επαναφορά φόρμας".

Υπολογισμός για μηχανικά εργαλεία που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα

Η τιμή έκθεσης A(8) είναι γνωστή

Ο υπολογιστής διαθέτει δύο επιλογές προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλα μηχανικά εργαλεία που μεταδίδουν κραδασμούς στα χέρια. Η πιο απλή επιλογή είναι όταν οι σχετικές ονομαστικές τιμές έκθεσης A(8) του εργαλείου είναι γνωστές. Επιλέξτε "άλλο" από τη λίστα μοντέλων. Επιλέγοντας "άλλο" ο υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτομάτως τον συνήθη χρόνο έκθεσης σε κραδασμούς για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαλείων. Δείτε τον πίνακα 1. Επεξεργαστείτε το όνομα στο πεδίο μοντέλου (δεν είναι απαραίτητο). Πληκτρολογήστε την τιμή έκθεσης Α(8) στην τρίτη στήλη στο αριστερό τμήμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Οδηγίες χρήσης".

Η τιμή έκθεσης A(8) δεν είναι γνωστή

Εάν η τιμή έκθεσης Α(8) δεν είναι γνωστή, πρέπει να καθοριστεί η ισοδύναμη τιμή κραδασμών ahv,eq για κάθε χειρολαβή. Για τον καθορισμό της ahv,eq απαιτούνται οι τιμές επιτάχυνσης κραδασμών ahv για κάθε χειρολαβή και τρόπο λειτουργίας. Η ahv είναι η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των τιμών κραδασμών ahw που μετρήθηκαν και στους τρεις άξονες της χειρολαβής και πρέπει να αναφέρονται από τον κατασκευαστή.

Εξίσωση 1: ahw = τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος a²hwx + a²hwy + a²hwz (1)

Η ισοδύναμη τιμή κραδασμών ahv,eq είναι το άθροισμα των κραδασμών στους διάφορους τρόπους λειτουργίας. Εδώ ο υπολογιστής χρησιμοποιεί την ahv σε συνάρτηση με τη χρονική αλληλουχία κάθε τρόπου λειτουργίας ti για τον υπολογισμό της ahv,eq. Η ahv,eq πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά για κάθε χειρολαβή. Ωστόσο, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται μόνο η τιμή της χειρολαβής με τις χειρότερες επιδόσεις, αυτή θα είναι η τιμή που θα εισαχθεί στον υπολογιστή. Τώρα ο υπολογιστής καθορίζει την τιμή ημερήσιας έκθεσης A(8), η οποία θα εμφανιστεί στο αριστερό τμήμα του υπολογιστή. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί την τρίτη εξίσωση (3) για τον καθορισμό της ημερήσιας έκθεσης με αναγωγή σε 8 ώρες A(8) χρησιμοποιώντας την ισοδύναμη τιμή κραδασμών ahv,eq και τον συνήθη ημερήσιο χρόνο έκθεσης Texp για το συγκεκριμένο εργαλείο. Δείτε τον πίνακα 1.

Εξίσωση 2: ahveq = τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος της εξίσωσης 1 διά την παράγωγο του T του n όπου i=1 επί a²hvi επί ti (2)
Εξίσωση 3: A(8) = ahveq επί την τετραγωνική ρίζα του Texp διά 8 (3)

Επιλέξτε "άλλο" στη λίστα μοντέλων. Επιλέγοντας "άλλο", ο υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτομάτως τον συνήθη χρόνο έκθεσης σε κραδασμούς για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαλείων. Δείτε τον πίνακα 1. Επεξεργαστείτε το όνομα στο πεδίο μοντέλου (δεν είναι απαραίτητο). Πληκτρολογήστε την τιμή έκθεσης ahv,eq της χειρολαβής με τις χειρότερες (μέγιστες) επιδόσεις στη δεύτερη στήλη στο αριστερό τμήμα του υπολογιστή. Τώρα ο υπολογιστής καθορίζει την τιμή ημερήσιας έκθεσης A(8), η οποία θα εμφανιστεί στην τρίτη στήλη στο αριστερό τμήμα του υπολογιστή.

Πίνακας 1 – Συνήθεις ημερήσιοι χρόνοι έκθεσης

Οι συνήθεις ημερήσιοι χρόνοι έκθεσης για τη χρήση μεμονωμένων μηχανικών εργαλείων κατά τη διάρκεια 8ωρης εργασίας. Από την Τεχνική αναφορά CEN – "Οδηγία για την εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς που μεταδίδονται μέσω των χεριών βάσει πληροφοριών κατασκευαστών μηχανημάτων"».

Τύπος μηχανήματος Εφαρμογή Συνήθης χρόνος έκθεσης
Αλυσοπρίονα με χειρολαβή στο πάνω μέρος Φροντίδα δέντρων 2,4 ώρες
Επαγγελματικά αλυσοπρίονα>80 cm³ Υλοτομία, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 3,7 ώρες
Επαγγελματικά αλυσοπρίονα>80 cm³ Βαριά υλοτομία 3,7 ώρες
Χορτοκοπτικά Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 4,0 ώρες
Θαμνοκοπτικά Συντήρηση δρόμων, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 3,5 ώρες
Ψαλίδια μπορντούρας Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 3,5 ώρες
Φυσητήρες φύλλων Δήμοι 3,0 ώρες
Κόφτες άκρων Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 3,0 ώρες
Μηχανήματα κοπής (χειρός) Κατασκευές 1,0 ώρα
Μηχανήματα κοπής (κινητό) Κατασκευές 2,5 ώρες

Σημείωση! Οι παρεχόμενοι συνήθεις ημερήσιοι χρόνοι έκθεσης αξιολογήθηκαν σε πρακτικές δοκιμές με αντιπροσωπευτικές συνθήκες. Στο 90% των εφαρμογών που ερευνήθηκαν ο ημερήσιος χρόνος έκθεσης ήταν μικρότερος από τις τιμές του πίνακα. Εκτιμάται ότι το 10% των εφαρμογών που ερευνήθηκαν έχουν μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης. Επομένως, είναι σημαντικό η συγκεκριμένη εργασία να αναλυθεί προσεκτικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο χρόνος έκθεσης είναι μεγαλύτερος.

Πίνακας 2 – Χρονικές αλληλουχίες

Χρονικές αλληλουχίες των τρόπων λειτουργίας για τα αλυσοπρίονα και άλλα μηχανικά εργαλεία όπως περιγράφονται στην Τεχνική αναφορά CEN – "Οδηγία για την εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς που μεταδίδονται μέσω των χεριών βάσει πληροφοριών κατασκευαστών μηχανημάτων".

Τύπος μηχανήματος Ρελαντί Ονομαστική ταχύτητα Μέγ. ταχύτητα
Αλυσοπρίονο με χειρολαβή στο πάνω μέρος 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Επαγγελματικά αλυσοπρίονα>80 cm³ 1/3 T 1/3 T 1/3 T
Επαγγελματικά αλυσοπρίονα>80 cm³ 1/2 T 1/2 T
Χορτοκοπτικά 1/2 T 1/2 T
Θαμνοκοπτικά 1/2 T 1/2 T
Ψαλίδια μπορντούρας 1/5 T 4/5 T
Φυσητήρες φύλλων 1/7 T 6/7 T
Κόφτες άκρων 1/2 T 1/2 T
Μηχανήματα κοπής (χειρός) 1/7 T 6/7 T
Μηχανήματα κοπής (κινητό) 1/7 T 6/7 T