Όροι χρήσης

Η Jonsered εκτιμά το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της. Σας ζητάμε και σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους.

Γενικά

Ο παρών ιστότοπος και τυχόν δευτερεύοντες ιστότοποί του (από κοινού ο «Ιστότοπος») δημοσιεύεται και διατηρείται από την Husqvarna AB (publ)/JONSERED ή από τις εταιρείες, τις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα του ομίλου (από κοινού HUSQVARNA). Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς υπόκειται σε μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της JONSERED (η «Συμφωνία»). Οι όροι της Συμφωνίας («Όροι») είναι οι εξής: Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε , κατανοήσατε και συμφωνείτε με τους Όρους και με όλα τα σχετικά έγγραφα. Είναι σημαντικό να τους διαβάσετε προσεκτικά. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και με όλα τα συναφή έγγραφα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

Εκχώρηση αδείας.

Δυνάμει των Όρων που τίθενται με την παρούσα Συμφωνία, η JONSERED σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, περιορισμένο δικαίωμα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, για πρόσβαση, χρήση και προβολή του παρόντος Ιστοτόπου και των υλικών που συμπεριλαμβάνει. Συμφωνείτε ότι δεν θα διακόψετε ούτε και θα επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία του Ιστοτόπου με κανέναν τρόπο. Η JONSERED σας επιτρέπει να βλέπετε και να μεταφορτώνετε τις πληροφορίες («Υλικά») στο Ιστότοπο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, εκτός αν ορίζεται ρητά διαφορετικά στο JONSERED Social Media Newsroom. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος στα Υλικά και σε αντίγραφα των Υλικών και υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς: 1) μπορείτε να διατηρήσετε, σε όλα τα αντίγραφα των Υλικών που μεταφέρατε στον υπολογιστή σας, όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής και άλλες ενημερώσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στα Υλικά, 2) δεν σας επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα Υλικά, ούτε και να αναπαράγετε ή να προβάλλετε, να αναπαράγετε ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τα Υλικά ή να τα κοινοποιήσετε για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς• τέλος, 3) δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε τα Υλικά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αν τους ενημερώσετε και συμφωνήσει ότι αποδέχεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν δυνάμει των παρόντων Όρων. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους επιπρόσθετους περιορισμούς που προβάλλονται στον Ιστότοπο όπως ενδέχεται να ενημερωθούν από καιρού εις καιρόν.

Εγγυήσεις χρήστη

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των διατάξεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και ότι θα συμμορφωθείτε με όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές πολιτικές και κανόνες του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να: (α) διαδώσετε ανεπιθύμητη ή αυτόκλητη επικοινωνία, (β) προσποιηθείτε ότι είστε η JONSERED ή κάποιος άλλος ή για να επιτρέψετε σε κάποιον τρίτο να προσποιηθεί ότι είναι εσείς, (γ) πλαστογραφήσετε επικεφαλίδες ή να διαχειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση περιεχομένου το οποίο μεταδίδεται μέσω του Ιστοτόπου, (δ) δηλώσετε ψευδώς τη σχέση σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (ε) ενεργήσετε κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, (στ) προβείτε σε ενέργειες που αθετούν την ισχύουσα νομοθεσία, (ζ) δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε υλικό το οποίο παραβιάζει ή αθετεί κατά κάποιον τρόπο τα δικαιώματα άλλων ή είναι παράνομο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή άλλως απαράδεκτο ή περιέχει έμμεση ή άμεση διαφήμιση όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες ή (η) συγκεντρώσετε ή αποθηκεύσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλους χρήστες, εκτός αν οι εν λόγω χρήστες παράσχουν τη ρητή άδειά τους.

Απόρρητο

Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της JONSERED και σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου της JONSERED Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και οι προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της JONSERED.

Αλλαγές

Η JONSERED διατηρεί το δικαίωμα, βάσει της αποκλειστικής της διακριτικής ευχέρειας, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τυχόν μέρος της παρούσας Συμφωνίας ολικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο. Η συνέχεια της χρήσης του Ιστοτόπου μετά από την ανακοίνωση των αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος αναπαραγωγής, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, εμπιστευτικών πληροφοριών, δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων και δικαιωμάτων σε εμπορικά σήματα και σχέδια, εγγεγραμμένα και μη) του Ιστοτόπου ανήκουν στην JONSERED ή στους δικαιούχους της. Όλα τα δικαιώματα υπεραξίας και πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μέσω της χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη JONSERED αντιστοιχούν στη JONSERED. Ο παρών Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των Υλικών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και διέπεται από παγκόσμιους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από διατάξεις διεθνών συνθηκών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους παγκόσμιους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των Υλικών, και ότι θα αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αντιγραφή των Υλικών. Η JONSERED δεν σας παρέχει ρητά ή υπονοούμενα δικαιώματα για οποιαδήποτε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή νομοθεσία περί εμπορικών μυστικών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, και κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε, σήματα κατατεθέντα, εμπορικές επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, ονομασίες τομέα της JONSERED ή άλλα διακριτικά αναγνωριστικά της μάρκας, εκτός από όσα δηλώνονται ρητά στο Κατάλογο Εμπορικών Σημάτωνa της JONSERED. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι οι όποιες πληροφορίες, προτάσεις που δεν έχουν ζητηθεί, ιδέες και άλλες συνεισφορές θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικές και ότι δεν είναι ιδιοκτησιακές. Αποστέλλοντας τέτοιου είδους πληροφορίες ή υλικά, με άλλο τρόπο εκτός από μία Δήλωση Αποκλειστικών Πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική της JONSERED σχετικά με την αυθόρμητη λήψη ιδεών, παρέχετε στη JONSERED απεριόριστη, δωρεάν, αμετάκλητη και παγκόσμια άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, υλοποίησης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτών των υλικών και πληροφοριών και επίσης συμφωνείτε ότι η JONSERED είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί ιδέες, απόψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές τις οποίες θα μας αποστείλετε για οποιονδήποτε λόγο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πολιτική της JONSERED αναφορικά με την αυθόρμητη λήψη ιδεών.

Λογισμικό

Κάθε λογισμικό, το οποίο είναι διαθέσιμο προς λήψη μέσω του ιστοτόπου («Λογισμικό) πνευματική ιδιοκτησία της JONSERED ή/ και των προμηθευτών της. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους εκχώρησης άδειας τελικού χρήστη, εάν υφίστανται και οι οποίοι συνοδεύουν ή συμπεριλαμβάνονται στο Λογισμικό («Άδεια Χρήσης»). Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης, το Λογισμικό διατίθεται προς λήψη αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τους τελικούς χρήστες. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού που δεν συμμορφώνεται με την Άδεια Χρήση ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Η JONSERED ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Άλλοι ιστότοποι

Για τη δική σας εξυπηρέτηση, ο Ιστότοπος μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους στο Διαδίκτυο οι οποίοι ανήκουν, δημοσιεύονται και συντηρούνται από τρίτους. Η JONSERED δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί ή να εξετάζει το Περιεχόμενο των ιστοτόπων των εν λόγω τρίτων, ούτε και φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο

Όλοι οι σύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο πρέπει να εγκριθούν εγγράφως από τη JONSERED, εκτός από ιστότοπους, με τους οποίους συμφωνεί η JONSERED. Πρόκειται για ιστοτόπους όπου: (i) ο σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος μόνο κειμένου, ο οποίος περιέχει μόνο την επωνυμία «JONSERED» και δεν περιέχει ιδιόκτητα εμπορικά σήματα της JONSERED ή των δικαιούχων της, (ii) ο σύνδεσμος παραπέμπει μόνο στο www.JONSERED.com και όχι σε βαθύτερες σελίδες, (iii) ο σύνδεσμος, όταν ενεργοποιηθεί από ένα χρήστη, προβάλλει την εν λόγω σελίδα σε πλήρη σελίδα σε ένα εντελώς λειτουργικό παράθυρο περιήγησης ιστού με πλήρεις δυνατότητες περιήγησης και όχι εντός «πλαισίου» στον Ιστότοπο όπου παραπέμπει ο σύνδεσμος και (iv) η εμφάνιση, η θέση και οι άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι ένα πρόσωπο ή οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα του συσχετίζονται ή χρηματοδοτούνται από τη JONSERED ούτε και είναι τέτοιας φύσης που να προκαλούν ζημία ή που να καταστρέφουν την υπεραξία που σχετίζεται με την επωνυμία και τα εμπορικά σήματα της JONSERED ή των Θυγατρικών της. Η JONSERED επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανακαλέσει την άδειά της για συνδέσμους ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εξαίρεση έμμεσων εγγυήσεων

Παρόλο που προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών και τη συνεχή διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, η JONSERED δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η JONSERED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΓΝΩΜΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΓΝΩΜΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η JONSERED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΥΧΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η JONSERED ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ. Η JONSERED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Η JONSERED ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές ή διασταυρωμένες παραπομπές σε προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. της JONSERED, οι οποίες δεν ανακοινώνονται ή δεν διατίθενται στη χώρα σας. Δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν εγγυήσεις για την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή, οι ειδικές απαιτήσεις και ή η διαθεσιμότητα και ανάλογες παραπομπές δεν υπονοούν ότι η JONSERED προτίθεται να ανακοινώσει τα εν λόγω προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. στη χώρα σας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο για πλήρεις λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κ.λπ., οι οποίες ενδέχεται να είναι στη διάθεσή σας, καθώς και για παραγγελίες. Η JONSERED διατηρεί το δικαίωμα, βάσει της αποκλειστικής της διακριτικής ευχέρειας, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή/ και να αφαιρέσει οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία κ.λπ. ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η JONSERED ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΣΟΔΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΟΦΕΙΛΕΙΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η JONSERED ΗΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η JONSERED ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΡΟΝΟ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ.

Νομική δήλωση

Ο παρών Ιστότοπος ελέγχεται, λειτουργεί και διοικείται από την JONSERED, από τα γραφεία της στη Σουηδία. Η JONSERED δεν δηλώνει ότι τα υλικά του παρόντος Ιστοτόπου είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλα μέρη εκτός της Σουηδίας. Απαγορεύεται η πρόσβαση στον Ιστότοπο από χώρες όπου τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θεωρούνται παράνομα. Εάν επισκεφτείτε τον Ιστότοπο από περιοχές εκτός της Σουηδίας, είστε υπεύθυνος για την τήρηση όλων των τοπικών νόμων. Οι νόμοι του Βασιλείου της Σουηδίας διέπουν την παρούσα Σύμβαση, χωρίς να τίθενται σε ισχύ διατάξεις περί αντικρουόμενων νομοθεσιών. Το Πρωτοδικείο της Στοκχόλμης έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για την πρωτοβάθμια εκδίκαση οποιασδήποτε διαφωνίας σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

Το παρόν ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 09/03/11.