Uvjeti korištenja

Jonsered vam zahvaljuje na iskazanom zanimanju za kompaniju i njene proizvode. Tražimo i toplo vam preporučujemo da pažljivo pročitate ove Odredbe korištenja prije početka korištenja Lokacije. Korištenjem Lokacije pristajete da budete obavezani ovim Odredbama.

Općenito

Ovu web-lokaciju i bilo koje pripadajuće pod-lokacije (zajedno „Lokacija“) objavljuju i održavaju Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH ili kompanije, podružnice ili ogranci njene grupe (zajedno HUSQVARNA). Vaše korištenje ove Lokacije podliježe pravno obavezujućem ugovoru između vas i JONSERED („Ugovor“). Slijede odredbe Ugovora ("Odredbe"). Korištenjem Lokacije potvrđujete da ste pročitali, shvatili i pristali na Odredbe i sve srodne dokumente. Važno je da ih pažljivo pročitate. Ako se ne slažete sa Odredbama i svim srodnim dokumentima, ne smijete koristiti ovu Lokaciju.

Licenca

Na osnovi Odredbi izloženih u ovom Ugovoru, JONSERED vam daje neisključivo i neprenosivo, ograničeno pravo na pristup, korištenje i prikazivanje ove Lokacije te time i materijala sadržanih na njoj. Vi pristajete da nećete prekidati ili pokušavati prekinuti rad Lokacije na bilo koji način. JONSERED vas ovlašćuje da pregledavate i preuzimate informacije („Materijale“) s Lokacije samo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, osim ako je drukčije izričito utvrđeno na web lokaciji Husqvarna Social Media Newsroom. Ovo ovlaštenje ne znači ustupanje prava na Materijale i kopije Materijala i podliježe sljedećim ograničenjima: 1) morate zadržati, na svim kopijama preuzetih Materijala, sve napomene o autorskim pravima i vlasništvu koje su sadržane u Materijalima; 2) ne smijete na bilo koji način mijenjati Materijale, reproducirati ih ili javno prikazivati, izvoditi ili distribuirati, ili ih drukčije koristiti, ili prenositi za bilo kakve javne ili komercijalne svrhe; i 3) ne smijete ustupiti Materijale nijednoj drugoj osobi, izuzev ako je obavijestite i ona pristane prihvatiti obaveze koje proizlaze iz ovih odredbi. Pristajete da ćete se pridržavati svih dodatnih ograničenja koja budu izložena na ovoj Lokaciji budući da ona s vremena na vrijeme može biti ažurirana.

Korisničko jamstvo

Pristajete i jamčite da ćete koristiti Lokaciju u skladu s ovim Odredbama, uključujući i zakone i propise obuhvaćene ovim ugovorom te da ćete se pridržavati svih postojećih i budućih pravila i načela Lokacije. Slažete se da nećete koristiti ovu Lokaciju da biste: (a) prenosili bezvrijedne ili neželjene komunikacijske sadržaje; (b) izdavali se za JONSERED ili nekoga drugoga ili dopuštali nekoj trećoj strani da se izdaje za vas; (c) krivotvorili zaglavlja ili na neki drugi način manipulirali identifikacijskim podacima kako biste prikrili izvor bilo kojeg sadržaja prenesenog putem ove Lokacije; (d) pogrešno prikazivali svoju povezanost s nekom osobom ili subjektom; e) djelovali na način koji negativno utječe na mogućnost drugih korisnika da koriste ovu Lokaciju; (f) uključili se u bilo kakve aktivnosti koje bi predstavljale kršenje bilo kojeg odgovarajućeg zakona, (g) postavljali ili prenosili bilo koji materijal koji krši ili na bilo koji način zadire u prava drugih ili je nezakonit, uvredljiv, klevetnički, vulgaran, ili je na neki drugi način za osudu, ili sadrži bilo kakvu reklamu ili posredništvo vezani za proizvode ili usluge, ili (h) prikupljali ili spremali osobne podatke o drugim korisnicima ako nemate posebno odobrenje od takvih korisnika.

Privatnost

Informacije o JONSERED postupcima za zaštitu privatnosti i odnosu prema osobnim informacijama mogu se naći na JONSERED web-lokaciji Privacy Policy. Vi pristajete na to da se vaši podaci i osobne informacije koriste u skladu s JONSERED Pravilima za zaštitu privatnosti.

Izmjene

JONSERED zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju izmijeni, modificira, doda ili ukloni bilo koji dio ovog Ugovora, u cijelosti ili djelomično, u svakom trenutku i bez prethodnog obavještenja. Izmjene u ovom Ugovoru stupaju na snagu u trenutku kad se postave na Lokaciju. Nastavak vašeg korištenja Lokacije nakon što se unesu bilo kakve izmjene u ovaj Ugovor smatraće se prihvaćanjem tih izmjena.

Prava intelektualnog vlasništva

Pristajete i slažete se da su nosioci svih prava intelektualnog vlasništva (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorsko pravo, patente, znanja, povjerljive informacije, prava na baze podataka i prava na zaštitne znakove i nacrte, bilo registrirane ili neregistrirane) na ovoj Lokaciji JONSERED ili njeni davaoci licence. Sva prava „goodwill vrijednosti“ i prava intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz korištenja takvih prava intelektualnog vlasništva čiji je nosilac JONSERED djeluju u korist JONSERED. Ova lokacija, uključujući sve Materijale, zaštićena je autorskim pravom i odredbama zakona i sporazuma o zaštiti autorskih prava koji vrijede u cijelom svijetu. Vi pristajete na to da ćete se prilikom korištenja ove Lokacije, uključujući cjelokupan Materijal, pridržavati svih zakona o zaštiti autorskih prava koji vrijede u cijelom svijetu i da ćete sprečavati bilo kakvo neovlašteno kopiranje Materijala. JONSERED vam ne dodjeljuje nikakvo izričito ili implicitno pravo u okviru bilo kojeg zakona o patentima, nacrtima, zaštitnim znakovima, autorskim pravima ili poslovnoj tajni. Pristajete i slažete se da nećete koristiti, i da vam ništa u ovim Odredbama ne daje pravo na to, JONSERED zaštitne znakove, servisne oznake, logotipe, nazive domena ili druge prepoznatljive osobine robne marke, osim onih koje su izričito navedene na JONSERED web-lokaciji Trade Mark List. Imajte na umu da se nijedna informacija, samoinicijativni prijedlozi, ideje ili drugi poslani prilozi neće smatrati povjerljivima ili zaštićenima vlasničkim pravom. Slanjem bilo kakvih informacija ili materijala, osim u Izjavi o patentnim informacijama, kao što je opisano u JONSERED Pravilima koja se tiču razmatranja samoinicijativnih ideja, dodjeljujete JONSERED neograničenu, besplatnu, neopozivu i u cijelom svijetu važeću dozvolu za korištenje, reproduciranje, prikazivanje, izvođenje, emitiranje i distribuiranje tih materijala ili informacija, i također pristajete na to da JONSERED može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu. Više informacija potražite na web-lokaciji Husqvarna Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas.

Softver

Sav softver dostupan za preuzimanje s ove web-lokacije („Softver“) jeste autorskim pravom zaštićeno djelo JONSERED i/ili njenih dobavljača. Korištenje softvera regulirano je odredbama licencnog ugovora za krajnjeg korisnika, ako takav postoji, koji je priložen uz ili sadržan u Softveru („Licencni ugovor“). Izuzev ako je Licencnim ugovorom drukčije propisano, Softver je dostupan za preuzimanje isključivo za upotrebu krajnjih korisnika. Bilo kakva reprodukcija ili redistribucija Softvera koja nije u skladu s Licencnim ugovorom može rezultirati prekršajnim i kaznenim sankcijama. NE OGRANIČAVAJUĆI PRETHODNO REČENO, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI MJESTO ZA DALJNU REPRODUKCIJU ILI REDISTRIBUCIJU IZRIČITO JE ZABRANJENA. JAMSTVO ZA SOFTVER, AKO GA UOPĆE IMA, VRIJEDI SAMO U SKLADU SA ODREDBAMA LICENCNOG UGOVORA. OSIM ONOGA ŠTO JE ZAGARANTIRANO LICENCNIM UGOVOROM, JONSERED SE OVIM ODRIČE SVIH JAMSTAVA I OBAVEZA U VEZI SA SOFTVEROM, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICITNA JAMSTVA I OBAVEZE VEZANE ZA UTRŽIVOST, PODESNOST ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVNI NASLOV I NEKRŠENJE PRAVA.

Druge web-lokacije

Da bi vama bilo zgodnije, Lokacija može sadržavati veze na internetske lokacije koje posjeduju, objavljuju ili održavaju treće strane. JONSERED ne prati i ne pregledava takve Sadržaje lokacije treće strane, niti je JONSERED odgovorna za tačnost ili pouzdanost takvih web-lokacija trećih strana.

Vanjske veze na Lokaciju

Sve veze na Lokaciju mora odobriti, u pisanom obliku, JONSERED, osim što JONSERED pristaje na veze u kojima: (i) je veza isključivo tekstualna veza koja sadrži samo naziv „JONSERED“ i ne sadrži bilo koji vlasnički zaštitni znak JONSERED ili njenih davaoca licence; (ii) veza „upućuje“ samo na www.Jonsered.com, a ne na dubinske stranice; (iii) veza, kada je korisnik aktivira, prikazuje tu stranicu u formatu punog ekrana, u potpuno operativnom prozoru preglednika koji omogućava kretanje, a ne unutar „okvira“ na povezanoj web-Lokaciji; i (iv) izgled, položaj i ostale karakteristike veze ne smiju stvoriti lažni dojam da su neki subjekt ili njegove aktivnosti ili proizvodi povezani s JONSERED ili sponzorirani od strane JONSERED, niti biti takvi da štete ili krnje „goodwill vrijednost“ povezanu s nazivom i zaštitnim znakovima JONSERED ili njezinih Podružnica. JONSERED pridržava pravo da u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju, opozove ovaj pristanak na postavljanje veze.

Isključenje implicitnih jamstava

Usprkos trudu da se osigura tačnost informacija i stalna dostupnost ove Lokacije, JONSERED ne preuzima odgovornost za to. MATERIJALI MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI I ŠTAMPARSKE GREŠKE. HUSKVARNA NE JAMČI TOČNOST ILI POTPUNOST MATERIJALA ILI POUZDANOST BILO KOJEG SAVJETA, MIŠLJENJA, IZJAVE ILI DRUGIH INFORMACIJA PRIKAZANIH ILI DISTRIBUIRANIH PUTEM LOKACIJE. VI POTVRĐUJETE DA SAMI PREUZIMATE RIZIK BILO KAKVOG OSLANJANJA NA BILO KOJE TAKVO MIŠLJENJE, SAVJET, IZJAVU, MEMORANDUM ILI INFORMACIJE. CJELOKUPAN SADRŽAJ JE DAN "TAKO KAKO JESTE“ I „KAKO JE DOSTUPNO“. JONSERED SE IZRIČITO ODRIČE SVIH OBAVEZA ILI JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, I GARANCIJE VEZANE ZA UTRŽIVOST, PODESNOST ZA ODREĐENU SVRHU, NEKRŠENJE PRAVA, RAD OVE LOKACIJE ILI SADRŽAJ. JONSERED NE GARANTIRA I NE PREUZIMA NIKAKVE OBAVEZE U POGLEDU SIGURNOSTI OVE WEB-LOKACIJE. VI PRISTAJETE NA TO DA JE SVAKU POSLANU INFORMACIJU MOGUĆE PRESRESTI. JONSERED NE GARANTIRA DA WEB-LOKACIJE ILI SERVERI KOJI OMOGUĆUJU PRISTUP OVOJ WEB-LOKACIJI, ILI ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA KOJU POŠALJE JONSERED, NE SADRŽE VIRUSE ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETNE ELEMENTE. SVE TAKVE OBAVEZE, GARANCIJE I KLAUZULE ISKLJUČENE SU OSIM DO MJERE DO KOJE JE NJIHOVO ISKLJUČENJE ZAKONSKI ZABRANJENO. TO ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA VRIJEDI I U VEZI SA SVIM LOKACIJAMA TREĆE STRANE. Informacije objavljene na web-lokaciji mogu sadržavati reference ili unakrsne reference na JONSERED proizvode, usluge itd. koje nisu najavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Tačnost takvih informacija ne može se garantirati, posebno zato što su takve informacije podložne izmjenama, specifičnim zahtjevima ili dostupnosti te takve reference ne impliciraju da JONSERED ima namjeru najaviti takve proizvode, usluge itd. u vašoj zemlji. Obratite se svom lokalnom prodavaču da biste dobili potpune detalje u vezi s proizvodima, uslugama itd. koje su vam na raspolaganju ili se mogu naručiti. JONSERED pridržava pravo da po vlastitom nahođenju izmijeni, modificira, doda i/ili povuče bilo koji proizvod, uslugu itd. u bilo kojem trenutku i bez prethodnog obavještenja.

Ograničenje odgovornosti

JONSERED NEĆE NI U KOJEMU SLUČAJU BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, PRAVNU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE NASTALE USLIJED GUBITKA POSLA, UGOVORA, PRIHODA, PODATAKA, INFORMACIJA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJE SU POSLJEDICA, PROIZLAZE IZ ILI U VEZI SA KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA OVE LOKACIJE ILI SADRŽAJA, ILI IZ ILI U VEZI S OVIM ODREDBAMA, ČAK I AKO JE JONSERED BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA. UZ ODREDBE KOJE SU OVDJE IZNESENE, JONSERED NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE GREŠKE, NETAČNOSTI, PROPUSTE ILI DRUGE NEDOSTATKE, ILI NEPRAVODOBNOST ILI NEAUTENTIČNOST BILO KOJIH INFORMACIJA SADRŽANIH NA OVOJ LOKACIJI. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI VRIJEDIĆE I U VEZI S LOKACIJOM BILO KOJE TREĆE STRANE. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI VRIJEDIĆE I U VEZI S LOKACIJOM BILO KOJE TREĆE STRANE.

Izjava o sudskoj nadležnosti

Ovu Lokaciju kontrolira, održava i njome upravlja JONSERED iz svojih ureda u Švedskoj. JONSERED nipošto ne tvrdi da su materijali na ovoj Lokaciji podesni ili dostupni za upotrebu na drugim lokacijama izvan Švedske. Pristupanje Lokaciji s područja na kojima su sadržaji ove Lokacije nezakoniti zabranjeno je. Ako pristupate ovoj Lokaciji s mjesta izvan Švedske, odgovorni ste za poštivanje svih lokalnih zakona. Zakoni Kraljevine Švedske upravljat će ovim Ugovorom, bez kolizije sa njenim zakonskim odredbama. Okružni sud u Štokholmu imaće isključivu pravnu nadležnost u prvostupanjskom postupku bilo kojeg spora koji proiziđe iz ovog ugovora.

Posljednji put ažurirano 03/03/11.