Lietošanas noteikumi

Mēs novērtējam Jūsu izrādīto interesi par uzņēmumu JONSERED un tā produktiem. Mēs lūdzam un stingri iesakām Jums rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus, pirms izmantojat šo Vietni. Izmantojot šo Vietni, Jūs piekrītat, ka uz Jums attiecas šādi noteikumi.

Vispārīgi

Šo tīmekļa vietni vai tās apakšvietni, (kopā sauktas “Vietne”) publicē un uztur kompānija “HUSQVARNA AB” (publ)/GARDENA GmbH vai tās grupas uzņēmumi, meitasuzņēmumi, kā arī filiāles (kopā saukti JONSERED). Ja vēlaties izmantot šo Vietni, uz Jūsu apmeklējumu attiecas tiesiski saistošs līgums starp Jums un JONSERED (turpmāk "Līgums"). Turpmāk tekstā izklāstīti Līguma noteikumi (“Noteikumi”). Izmantojot šo Vietni, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis tās Noteikumiem un visiem ar to saistītajiem dokumentiem. Ir būtiski, lai Jūs tos izlasītu rūpīgi. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem un visiem ar tiem saistītajiem dokumentiem, Jums nav atļauts izmantot šo Vietni.

Licence

Saskaņā ar Noteikumiem, kādi noteikti šajā Līgumā, JONSERED piešķir Jums neekskluzīvas, tālāk nenododamas, ierobežotas tiesības Vietnes un to materiālu piekļuvei, izmantošanai un informācijas publiskošanai. Jums nav tiesību pārtraukt vai mēģināt pārtraukt Vietnes darbību jebkādā veidā. JONSERED ar šo piešķir Jums tiesības apskatīt un lejupielādēt no Vietnes informāciju ("Materiāli") tikai Jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja nav citādi noteikts JONSERED Sociālo Mediju Jaunumos. Ar šo netiek nodotas īpašumtiesības uz materiāliem un to kopijām, un to izmantošanai paredzēti šādi ierobežojumi: 1) visās lejupielādēto Materiālu kopijās Jums jāsaglabā visas Materiālos esošās atzīmes par autortiesībām un citām īpašumtiesībām; 2 ) Jūs nekādā veidā nedrīkstat mainīt Materiālus vai pārveidot, publiskot, atveidot, izplatīt vai kā citādi izmantot tos jebkādā sabiedriskā vai komerciālā nolūkā, un 3) Jūs nedrīkstat nodot Materiālus kādai citai personai, ja vien Jūs šīs personas neinformējat un šīs personas nepiekrīt uzņemties saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem. Jūs piekrītat ievērot visus papildus ierobežojumus, kas uzrādīti Vietnē, ko laiku pa laikam var atjaunināt.

Lietotāja galvojums

Jūs apliecināt un galvojat, ka izmantosiet Vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem, ieskaitot likumus un noteikumus, kas ir aptverti ar šo Līgumu, un ievērosiet visus esošos un turpmākos Vietnes noteikumus un politiku. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet Vietni, lai: (a) pārsūtītu surogātpastu vai nevēlamus paziņojumus, (b) uzdotos par JONSERED pārstāvi vai kādu citu, vai ļautu trešai pusei uzdoties par Jums; (c) viltotu virsrakstus vai citādi manipulētu ar identifikatoriem, lai slēptu jebkura satura, kas pārsūtīts caur Vietni, izcelsmi; (d) sagrozītu faktus attiecībā uz informāciju par Jūsu saistību ar kādu personu vai organizāciju; (e) ar savu rīcību negatīvi ietekmētu citu lietotāju spēju izmantot Vietni, (f) iesaistītos darbībās, kas pārkāpj spēkā esošos likumus, (g) izliktu ziņojumus vai nosūtu jebkuru materiālu, kas jebkādā veidā pārkāpj vai aizskar citu personu tiesības vai, kas ir nelikumīgs, aizskarošs, apmelojošs, vulgārs vai kā citādi nosodāms, vai kas satur jebkāda veida reklāmu, kas saistīta ar produktiem vai pakalpojumiem, vai (h) ievāktu un saglabātu citu lietotāju personas datus, ja vien šie lietotāji nav devuši šādas pilnvaras. Privātums Informāciju par JONSERED privātuma praksēm un personiskās informācijas ievākšanu un informācijas apstrādi var atrast JONSERED sadaļā Privātuma Politika. Jūs piekrītat, ka Jūsu dati un personiskā informācija tiek izmantota saskaņā ar JONSERED Privātuma Politiku.

Izmaiņas

JONSERED patur tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji mainīt, pārveidot, pievienot vai izņemt jebkuru informācijas daļu no Līguma jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas šajā Līgumā stāsies spēkā uzreiz pēc to publiskošanas šajā Vietnē. Šīs Vietnes lietošanas turpināšana pēc šādu izmaiņu veikšanas Līgumā ir uzskatāma par Jūsu piekrišanu attiecīgajām izmaiņām.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ar šo Jūs apzināties, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot, bet neierobežojot, autortiesības, patentus, zinātību, konfidenciālu informāciju, datu bāzes tiesības un preču zīmju tiesības, kā arī reģistrētas vai nereģistrētas dizaina paraugu tiesības) Vietnē ir JONSERED vai tās licences devēju īpašums. Visas labas gribas (goodwill) un intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas izmantojot JONSERED intelektuālā īpašuma tiesības, tiks attiecinātas uz JONSERED. Uz šo Vietni, ieskaitot visus Materiālus, attiecas autortiesības, ko aizsargā autortiesību likumi un līgumu noteikumi un nosacījumi visā pasaulē. Ja izmantojat šo Vietni, ieskaitot visus Materiālus, Jūs piekrītat ievērot visus autortiesību likumus visā pasaulē, ieskaitot visus Materiālus, kā arī nepieļaut nekādu nesankcionētu Materiālu kopēšanu. JONSERED Jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības, saskaņā ar jebkuru likumu par patentu, dizainparaugu, preču zīmēm, autortiesībām vai tirdzniecības noslēpumiem. Ar šo Jūs piekrītat, ka neizmantosiet un šie Noteikumi Jums nedod nekādas tiesības izmantot kompānijas JONSERED preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, pakalpojumu zīmes, logo, domēna vārdus vai citus preču zīmju elementus, citādi kā skaidri noteikts JONSERED sadaļā Preču zīmju saraksts . Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkāda veida informācija, priekšlikumi, idejas vai citi iesniegtie materiāli netiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, un nav apveltīti ar īpašumtiesībām. Nosūtot jebkāda veida informāciju vai materiālus, izņemot Patentu Informācijas Deklarāciju, kā norādīts JONSERED Politikā par Iesniegto Ideju Izskatīšanu, Jūs piešķirat kompānijai JONSERED neierobežotu, bezatlīdzības, neatsaucamu un visā pasaulē atzīstamu licenci šo materiālu vai informācijas izmantošanai, reproducēšanai, publiskošanai, atveidošanai, mainīšanai, pārsūtīšanai un izplatīšanai un piekrītat, ka JONSERED var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, zinātību vai tehniskas metodes, kuras Jūs mums iesūtāt jebkādiem mērķiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu JONSERED Politika par Iesniegto Ideju Izskatīšanu .

Programmatūra

Jebkura programmatūra, kas ir pieejama lejupielādēšanai no šīs tīmekļa vietnes (turpmāk "Programmatūra"), ir aizsargāta ar JONSERED un/vai tās piegādātāju autortiesībām. Programmatūras izmantošanu regulē galalietotāja licences līguma noteikumi un nosacījumi, ja tādi pastāv, kas ir komplektā ar Programmatūru vai ir ietverti tajā (turpmāk “Licences Līgums”). Ja vien Licences Līgumā nav norādīts citādi, Programmatūra ir pieejama lejupielādei tikai galalietotāju izmantošanai. Jebkāda Programmatūras atveidošana vai tālāk izplatīšana, kas nav atrunāta Licences Līgumā, var izraisīt civiltiesisku, administratīvu vai krimināltiesisku atbildību. NEIETEKMĒJOT IEPRIEKŠ MINĒTOS NOSACĪJUMUS, ĪPAŠI AIZLIEGTA IR PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA VAI REPRODUCĒŠANA JEBKURĀ CITĀ SERVERĪ VAI VIETĀ AR MĒRĶI TO TĀLĀK REPRODUCĒT VAI TĀLĀK IZPLATĪT. PAR PROGRAMMATŪRU TIEK DOTAS GARANTIJAS TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM, JA TĀDI PASTĀV. JA VIEN TAS NAV NORĀDĪTS LICENCES LĪGUMĀ, JONSERED NEUZŅEMAS JEBKĀDAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TOSTARP PIEŅEMTĀS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PREČU IZMANTOJAMĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMA TIESĪBĀM UN CITU TIESĪBU NEAIZSKARŠANU.

Citas tīmekļa vietnes

Jūsu ērtībām Vietne var saturēt saites uz interneta vietnēm, kas pieder trešajām personām, kuras tās publisko un uztur. JONSERED neuzņemas nekādu atbildību pārbaudīt vai pārraudzīt vietņu saturu, ko uztur trešās personas, kā arī JONSERED nav atbildīga par informācijas precizitāti un drošumu trešo personu tīmekļa vietnēs.

Ārējās saites uz Vietni

Visas saites uz Vietni JONSERED apstiprina rakstiski, izņemot saites, kam JONSERED piekrīt, ka: (i) tās ir tikai teksta saites, kas satur tikai un vienīgi "JONSERED" nosaukumu un neietver nevienu no JONSERED vai tās licences devēja patentētajām preču zīmēm, (ii) šīs saites norāda tikai un vienīgi uz tīmekļa vietnes adresi: www.JONSERED.com, nevis tās saturu; (iii) saites, ko aktivizējis lietotājs, publiski parāda lapu pilnekrāna versijā ar visām pārlūkprogrammas logā pieejamajām darbībām un navigācijas pogām, nevis "režģī" , un (iv) saites parādīšanās, stāvoklis, un citi aspekti nesniedz nepatiesu priekšstatu par to, ka tās subjekts ar savām darbībām vai produktiem ir jebkādā veidā saistīts ar kompāniju JONSERED, vai JONSERED ir tā sponsors, kā arī tas nerada nekādu kaitējumu uzņēmuma nemateriālajām vērtībām, kas saistītas ar JONSERED vai tās filiāļu vārdu un preču zīmēm. JONSERED patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem atsaukt savu piekrišanu saitei.

Netiešo garantiju izslēgšana

Kaut gan ir pieņemti visi nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu informācijas precizitāti un nepārtrauktu pieejamību Vietnei, JONSERED neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas var rasties. MATERIĀLI VAR SATURĒT TEHNISKU NEPRECIZITĀTI VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. JONSERED NEGARANTĒ ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTO MATERIĀLU PRECIZITĀTI UN PILNĪGUMU, KĀ ARĪ JEBKĀDA VEIDA SNIEGTO IETEIKUMU, VIEDOKĻU, PAZIŅOJUMU VAI CITA VEIDA INFORMĀCIJAS PATIESUMU. JŪS APZINĀTIES, KA UZŅEMATIES RISKU, SAKARĀ AR JEBKĀDU PAĻAUŠANOS UZ ŠĀDA VEIDA VIEDOKLI, IETEIKUMU, PAZIŅOJUMU, MEMORANDU VAI INFORMĀCIJU. VISS SATURS TIEK PIEDĀVĀTS "KĀ TAS STĀV" UN "KADĀ KVALITĀTĒ TAS PIEEJAMS". JONSERED SKAIDRI UN NEPĀRPROTAMI NESNIEDZ JEBKĀDA VEIDA APLIECINĀJUMUS UN GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT NEIEROBEŽOTAS TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS VAI ATBILSTĪBU ĪPAŠIEM MĒRĶIEM, SOLĪJUMU NEIEVĒROŠANU ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANĀ VAI TĀS SATURĀ. JONSERED NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ VIETNES DROŠĪBU. JUMS JĀAPZINĀS, KA JEBKURA SŪTĪTA INFORMĀCIJA VAR TIKT PĀRTVERTA. JONSERED NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE UN SERVERI, KAS NODROŠINA PIEKĻUVI ŠAI VIETNEI, KĀ ARĪ JONSERED ELEKTRONISKĀ KOMUNIKĀCIJA, NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS ELEMENTUS. VISA TĀDA VEIDA APLIECINĀJUMI, GARANTIJAS UN NOSACĪJUMI IR IZSLĒGTI, IZŅEMOT TIK TĀL, CIKTĀL TAS IR PRETRUNĀ LIKUMDOŠANAI. ŠĪS NETIEŠĀS GARANTIJAS IZSLĒGŠANA IR PIEMĒROJAMA JEBKURAI TĪMEKĻA VIETNEI, KURU UZTUR JEBKURA TREŠĀ PERSONA. Informācija, kāda publiskota tīmekļa vietnē, var saturēt norādes vai saites ar norādēm uz JONSERED produktiem, pakalpojumiem u.c., kas nav izziņoti vai pieejami Jūsu valstī. Šādas informācijas precizitāti nav iespējams garantēt, jo šī informācija ir pakļauta izmaiņām, specifiskām prasībām vai publiskai pieejamībai, un šādas norādes neapliecina, ka uzņēmums JONSERED plāno ieviest šādus produktus, pakalpojumus utt. Jūsu valstī. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai precizētu informāciju par produktiem, pakalpojumiem utt., kas Jums ir pieejami un, kurus ir iespējams iegādāties pasūtot. JONSERED patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pārveidot, pievienot un/vai izņemt jebkuru produktu, pakalpojumu utt. jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UN NEKĀDOS APSTĀKĻOS JONSERED NENESĪS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, SPECIĀLIEM VAI NETĪŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT NEIEROBEŽOTUS ZAUDĒJUMUS, ZAUDĒJUMUS KOMERCDARBĪBĀ, SAKARĀ AR LĪGUMIEM, IEŅĒMUMIEM, DATIEM, INFORMĀCIJU VAI KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU), KAS RADUŠIES SAKARĀ AR PIEMĒROTU VAI NEPIEMĒROTU ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANU VAI ARĪ VIETNES SATURAM ATBILSTOŠU VAI NEATBILSTOŠU IZPRATNI PAR ŠO LĪGUMU, PAT, JA JONSERED IR IEPRIEKŠ TIKUSI INFORMĒTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU. PAPILDUS ŠEIT NOTEIKTAJAM, JONSERED NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ŠAJĀ VIETNĒ ATKLĀTAJĀM KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM, IZLAIDUMIEM TEKSTĀ VAI CITIEM DEFEKTIEM, VAI ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTĀS INFORMĀCIJAS NESAVLAICĪGUMU, VAI NEAUTENTISKUMU. ŠIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS IR PIEMĒROJAMS JEBKURAI TĪMEKĻA VIETNEI, KURU UZTUR JEBKURA TREŠĀ PERSONA.

Jurisdikcijas paziņojums

Šo Vietni pārrauga, ekspluatē un administrē JONSERED no saviem birojiem Zviedrijā. JONSERED nenes atbildību par Vietnē izvietoto materiālu lietošanas piemērotību vai pieejamību citās vietās, ārpus Zviedrijas. Pieeja šai Vietnei citās teritorijās, kurās to saturs var būt nelegāls, ir aizliegta. Ja Jūs izmantojiet šo Vieni un atrodaties ārpus Zviedrijas, Jūs būsiet atbildīgs par vietējo likumu ievērošanu. Zviedrijas Karalistes likumi regulē šī Līguma darbību, nepiemērojot to kolīziju normas. Stokholmas apgabala tiesai būs pirmās instances ekskluzīvās jurisdikcijas tiesības jebkuru strīdu gadījumā par Līgumu.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 04/03/11.