International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Deutschland España Ελλάδα France Ireland Italia Nederland Portugal Slovensko Suomi Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Gebruiksvoorwaarden

Jonsered waardeert uw interesse in het bedrijf en zijn producten. We adviseren u ten zeerste deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de Website gebruikt. Als u de Website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze Gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Deze website en hieraan gerelateerde subwebsites (samen de 'Website' genoemd) worden gepubliceerd en onderhouden door Husqvarna AB (publ)/JONSERED of zijn groepsmaatschappijen, dochterondernemingen of filialen (gezamenlijk HUSQVARNA). Uw gebruik van de Website is onderhevig aan een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en JONSERED (de “Overeenkomst”). Hieronder volgen de voorwaarden van de Overeenkomst (de “Gebruiksvoorwaarden”). Door gebruik van de Website bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaarden en alle hieraan gerelateerde documenten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat. Het is belangrijk dat u deze zorgvuldig doorleest. U mag de Website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en alle hieraan gerelateerde documenten.

Toestemming

Afhankelijk van de Gebruiksvoorwaarden in deze Overeenkomst verleent JONSERED u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze Website en de hierop vermelde materialen te openen, te gebruiken en weer te geven. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Website op geen enkele manier onderbreekt of probeert te onderbreken. JONSERED geeft u toestemming om de informatie ('Materialen') op de Website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik te bekijken en te downloaden, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld in de HUSQVARNA Social Media Newsroom. Deze toestemming is geen overdracht van titel met betrekking tot de Materialen en kopieën van de Materialen, en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) op alle kopieën van de gedownloade Materialen gelden alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in de Materialen; 2) u mag de Materialen op geen enkele manier aanpassen of in het openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden, of op een andere manier gebruiken of bekendmaken voor openbare of commerciële doeleinden; en 3) u mag de Materialen niet overdragen aan anderen, tenzij u de verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden vermeldt en zij daarmee akkoord gaan. U gaat ermee akkoord dat u zich moet houden aan alle aanvullende beperkingen die op de Website worden weergegeven, aangezien de Website regelmatig wordt bijgewerkt.

Garanties van gebruiker

U verklaart en garandeert dat u de website gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de wetten en voorschriften die op deze Overeenkomst van toepassing zijn, en dat u zich houdt aan alle bestaande en toekomstige regels en het beleid voor de Website. U gaat ermee akkoord dat u de Website niet gebruikt om: (a) spam of ongevraagde communicaties te versturen; (b) u voor te doen als JONSERED of iemand anders, of om derden toe te staan zich als u voor te doen; (c) koptekst te vervalsen of identificerende elementen op een andere manier te manipuleren om de oorsprong van de inhoud die via deze Website wordt overgedragen te verbergen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (e) te handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om de Website te gebruiken; (f) deel te nemen aan activiteiten die in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving, (g) materiaal te versturen of over te dragen dat op welke manier ook een inbreuk vormt op de rechten van anderen of dat illegaal, grof, lasterlijk, vulgair of op andere manier aanstootgevend is of die reclame of offertes met betrekking tot producten of diensten bevatten of (h) persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan tenzij nadrukkelijk toegestaan door deze gebruikers.

Informatie
Informatie over de privacyprocedures van Jonsered, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en de manier waarop wij uw privacy beschermen, is te vinden in het privacybeleid van Jonsered. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals bepaald in het privacybeleid van Jonsered.

Wijzigingen

JONSERED behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden van kracht op het moment dat deze op de Website worden gepubliceerd. Wanneer u de Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze Overeenkomst zijn vermeld, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patenten, know-how, vertrouwelijke informatie, databaserechten, en gedeponeerde- en niet-gedeponeerde rechten ten aanzien van handelsmerken en ontwerpen) met betrekking tot de Website bij JONSERED of zijn licentiehouders rusten. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke eigendomsrechten die berusten bij JONSERED, komen ten goede aan JONSERED. Deze Website, inclusief alle Materialen, worden beschermd door auteursrecht en wereldwijde copyrightwetten en verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle wereldwijde copyrightwetten als u gebruikmaakt van deze Website, inclusief alle Materialen, en dat u voorkomt dat Materialen ongeautoriseerd worden gekopieerd. JONSERED verleent aan u geen nadrukkelijke of impliciete rechten onder wet- of regelgeving voor patenten, ontwerpen, handelsmerken, auteursrechten of wetgeving inzake handelsgeheimen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft u hiertoe het recht, andere handelsmerken, handelsnamen, dienstenmerken, logo’s, domeinnamen of andere onderscheidende merkeigenschappen van JONSERED gebruikt dan uitdrukkelijk staan vermeld in JONSERED’s lijst met handelsmerken. Merk op dat informatie, ongevraagd toegestuurde suggesties, ideeën of andere inzendingen als niet-vertrouwelijk en algemeen worden beschouwd. Door het versturen van informatie of materiaal, behalve in een verklaring met patentinformatie, zoals beschreven in het Jonsered 'Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën', verleent u JONSERED een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, weergave, uitvoering, aanpassing, verzending en distributie van deze materialen of informatie en u gaat er ook mee akkoord dat JONSERED vrij is om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u ons voor welk doel ook toestuurt. Raadpleeg het Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën van Jonsered voor meer informatie.

Software

Alle software die vanaf deze website beschikbaar is om te downloaden (de “Software”), is afkomstig van JONSERED en/of zijn leveranciers en daarop is de bescherming van de auteursrechten van toepassing.

Het gebruik van de Software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, voor zover aanwezig, die bij de Software wordt geleverd (”Licentieovereenkomst”). Tenzij anders blijkt uit de licentieovereenkomst wordt de software alleen voor eindgebruikers als download ter beschikking gesteld. Elke reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst is, kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NADRUKKELIJK VERBODEN.

OP DE SOFTWARE WORDT ALLEEN GARANTIE GEGEVEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE VOOR ZOVER GARANTIE IS GEGEVEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST JONSERED ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

Andere websites

Voor uw gemak kan de Website koppelingen naar websites op internet bevatten die het eigendom zijn van, en worden gepubliceerd en onderhouden door derden. JONSERED doet niets om de inhoud van websites van derden te controleren of te evalueren noch is JONSERED verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze websites van derden.

Externe koppelingen naar de website

Alle koppelingen naar de Website moeten schriftelijk door JONSERED worden goedgekeurd, behalve dat JONSORED toestemming verleent voor koppelingen waarin: (i) de koppeling alleen tekst bevat met alleen de naam 'JONSERED' en geen eigen handelsmerken van JONSERED of zijn licentiehouders bevat; (ii) de koppeling alleen 'verwijst' naar www.Jonsered.com en niet naar onderliggende pagina's; (iii) de koppeling, bij activering door een gebruiker, de pagina op een volledig scherm weergeeft, in een volledig bruikbaar en navigeerbaar browservenster en niet binnen een 'frame' op de gekoppelde Website; en (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppelingen niet het verkeerde idee creëren dat een entiteit of de activiteiten of producten hiervan gerelateerd worden aan of gesponsord worden door JONSERED en niet de goodwill schaden of afzwakken die behoort bij de naam en de handelsmerken van JONSERED of zijn geaffilieerde bedrijven. JONSERED behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment naar eigen inzicht in te trekken. 

Uitsluiting van impliciete garantie

Hoewel er met veel zorg is geprobeerd de informatie nauwkeurig te houden en deze website altijd beschikbaar te houden, neemt JONSERED hier geen verantwoordelijkheid voor. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. JONSERED BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ACCEPTEERT DAT WANNEER WORDT VERTROUWD OP DERGELIJKE MENINGEN, ADVIES, VERKLARINGEN, MEMO’S OF INFORMATIE, DIT VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'. JONSERED WIJST NADRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE AF, IN WELKE VORM DAN OOK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. JONSERED GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARINGEN OVER DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ACCEPTEERT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. JONSERED GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE MELDINGEN DIE DOOR JONSERED ZIJN VERZONDEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES EN CONDITIES ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN DIE MATE DAT DE WET DE UITSLUITING ERVAN VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, etc. van JONSERED die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan veranderingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat JONSERED van plan is deze producten, diensten, etc. in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw lokale dealer voor alle informatie over de producten, diensten, etc. die voor u beschikbaar zijn en die u kunt bestellen. JONSERED behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, producten, diensten, etc. te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS JONSERED AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, WINST, DATA, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS JONSERED IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN AANVULLING OP DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN GESTELD IS JONSERED IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE DEFECTEN, OF HET NIET TIJDIG PLAATSEN VAN, OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Rechterlijke bevoegdheid

Deze Website wordt verzorgd, bewerkt en beheerd door JONSERED vanuit het kantoor in Zweden. JONSERED verklaart niet dat de materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Zweden. Toegang tot de Website vanuit landen waar de inhoud van de Website illegaal is, is niet toegestaan. Als u toegang tot deze Website vanuit locaties buiten Zweden hebt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wet- en regelgeving. Deze overeenkomst valt onder de wet- en regelgeving van het Koninkrijk Zweden, zonder inachtneming van eventuele bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. De districtsrechtbank van Stockholm heeft de exclusieve bevoegdheid om in eerste aanleg kennis te nemen van elk geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat dan wel voortvloeit.

Dit is voor het laatst bijgewerkt op 09/03/11.